عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نماینده شرکت، اختیار اقامه دعوا در شرکت، ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، لزوم درج اختیارنامه در روزنامه رسمی، ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت، رای ایراد سمت به نماینده شرکت

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

چکیده رای ایراد سمت به نماینده شرکت

نمایندگی شرکت بر عهده هیات مدیره است و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیات مدیره به او تفویض می نمایند نماینده شرکت محسوب می گردد و این اختیارات باید در صورتجلسه هیات مدیره درج و به اداره ثبت شرکتها ارسال و در روزنامه رسمی منتشر شود و راجع به اختیار اقامه دعوی باید این اختیار قبل از اقامه دعوی به مدیرعامل مطابق شرایط فوق اعطاء شده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی شرکت … با وکالت آقای … بطرفیت بانک …، نسبت به دادنامه ۱۱۸-۲۰/۰۲/۱۳۹۹ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی مطالبه خسارت ناشی از اقدام غیرقانونی بانک و مطالبه مازاد دریافتی با احتساب خسارت دادرسی، وارد نیست. اولاً: شخص مدیرعامل ذینفع در مطالبه حقوق مربوط به شرکت نیست و قرار راجع به ایشان خالی از اشکال و خلل موجه می باشد. ثانیاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیات مدیره به او تفویض می نمایند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و به موجب ماده ۱۲۸ همان لایحه قانونی نسخه ای از حدود اختیارات مدیرعامل در صورتجلسه هیات مدیره باید به ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود مطابق محتویات پرونده دعوی در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ اقامه گردیده است و صورتجلسه اعطای اختیار اقامه دعوی هیات مدیره ابرازی وکیل تجدیدنظر خواه در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ صورت گرفته و این صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده و در روزنامه رسمی نیز آگهی نگردیده است بنابراین انتخاب کننده وکیل در زمان اقامه دعوی اختیار اقامه دعوی را نداشته و دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه یاد شده را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن