a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده

نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 12 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مزایده سهام شرکت تعاونی، ماده 13 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، ابطال مزایده، شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده، رای بطلان دعوای ابطال مزایده

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

چکیده رای بطلان دعوای ابطال مزایده

طبق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده صرفاً در موارد چهارگانه قابل استماع می باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده

رای دادگاه

راجع به دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای … فرزند … با وکالت … به طرفیت 1. خانم … فرزند … با وکالت … 2. آقای … فرزند … با وکالت … نسبت به دادنامه شماره … مورخ 1399/11/13 مندرج در پرونده کلاسه بایگانی … شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مزایده مورخ 1399/05/27 اجرای احکام مدنی دادگستری محلات در پرونده کلاسه … مربوط به مزایده سهام … شرکت تعاونی … به شرح متن و جبران مطلق خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل، با این توضیح وکیل خواهان که: “1- در مورخ 1399/05/27 جلسه مزایده سهام … شرکت تعاونی … که توسط همسرشان در قبال مهریه توقیف گردیده بود؛ بدون وجود خریدار برگزار و نهایتا طلبکار نامبرده سهام مزبور را در قبال طلب برداشتند. 2- چنانچه مسبوق هستید مقررات ماده 12 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 مقرر می دارد که نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو ممنوع می باشد. همچنین ماده 13 همان قانون تصریح دارد که وصول طلب بستانکار که سهام شرکت را توقیف نموده از طریق بازپرداخت قیمت سهام انجام خواهد شد. 3- در همین راستا شرکت تعاونی … طی نامه شماره 971250 مورخ 1399/04/16 خطاب به اجرای احکام مدنی دادگستری محلات آمادگی خویش را جهت بازپرداخت قیمت سهام … در حق طلبکار قبل از مزایده مطابق نظریه کارشناس به مبلغ 3/926/807/384 ریال اعلام می نماید. 4- متاسفانه واحد اجرا بدون توجه به الف- منع قانونی نقل و انتقال سهام به غیر عضو شرکت تعاونی مندرج در ماده 12 قانون شرکت های تعاونی، ب- مقررات ماده 13 قانون شرکت های تعاونی در خصوص نحوه استیفای طلب بستانکار پس از توقیف سهام شرکت تعاونی که به صورت بازپرداخت قیمت سهام می باشد. ج- اعلام آمادگی شرکت تعاونی … در بازپرداخت قیمت سهام آقای … در حق بستانکار، اقدام به برگزار مزایده می نماید. حالیه اینکه مستحضرید مزایده ماهیتا بیع است لکن بیعی است تشریفاتی و علت هر عقد بیعی و برگزاری مزایده ای، انتقال مالکیت مبیع به خریدار است وقتی وفق مواد 12 و 13 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که از قواعد آمره است، همچنین اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام به غیر عضو شرکت تعاونی ممنوع است و امکان انتقال مالکیت سهام تعاونی به شخص ثالث بستانکار وجود ندارد و استیفای طلب ایشان تابع مقررات بازپرداخت قیمت سهام است، نسبت به مزایده برگزار شده هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و برگزاری چنین مزایده ای فاقد وجاهت و محکوم به بطلان است. لذا با وصف مراتب فوق و اعلام آمادگی شرکت در بازپرداخت بهای سهام … وفق نظریه کارشناسی به مبلغ 3/926/807/384 ریال، از محضر عالی ابطال مزایده را تمنا دارم.”

دادگاه محترم بدوی متعاقب رسیدگی با این استدلال که در ماده 22 قانون بخش تعاونی که موخر از قانون مورد استناد خواهان می باشد اشاره شده است که اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات سهم خود را به سایر اعضا یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند که منتقل الیه واجد شرایط مندرج در قانون مذکور می باشد، در نهایت دعوی خواهان را مقرون به واقع ندانسته و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام نموده و با ابلاغ دادنامه وکیل خواهان به شرح لایحه اعتراضیه تقدیمی، در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده اند، از بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به اینکه وفق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده صرفا در موارد چهارگانه قابل استماع بوده و از طرفی طبق ماده 22 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 واگذاری سهام به افراد واجد شرایط بلامانع می باشد و علی رغم ایراد وکیل تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه ماده مذکور ناظر به انتقال ارادی و اختیاری است، در مانحن فیه دادگاه به جانشینی از مالکین و پس از جری تشریفات قانونی مزایده اقدام نموده و ایرادی به آن نیست و از طرفی مدارکی دال بر اقدام تجدیدنظر خواه در پرداخت قیمت سهام به تجدیدنظر خوانده ارائه نشده است و چه بسا در صورتی که تمایلی به پرداخت قیمت سهام وجود داشت، می توانستند با شرکت در مزایده نسبت به خرید سهام اقدام نمایند، فلذا هیات دادگاه من حیث المجموع رای اصداری دادگاه محترم بدوی را وفق مقررات و موازین قانونی تشخیص داده و با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه، مستندا به ذیل ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر محترم نتیجه ثبت سپس وفق مقررات جاری اقدام گردد.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید