بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

ابطال مزایده

مزایده چیست؟

مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تمامی تعاریفی که تاکنون در حوزه های مختلف از مزایده شده است، میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده، به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، میتواند آن مال را تملک نماید.

در حقیقت میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده فرآیندی است که بموجب آن اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی بفروش گذاشته شده و با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرود.

بیشتر بخوانید: ابطال سند رسمی انتقال مالکیت

ابطال مزایده

میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده دارای اصول و قواعدی است که می بایست مطابق با آن قواعد انجام گیرد، بنابراین چنانچه مزایده مطابق با قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می بایست مزایده ابطال گردد. یکی از موارد شایعی که توسط دادگاه، مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و بموجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است، بنابراین اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده میگذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایده مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع میتواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده

موارد ابطال مزایده عبارتند از:

مطابق با ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:

“در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

 1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
 2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
 3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.”

همچنین ماده ١٣٧ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:

“ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.”

ابطال مزایده
ابطال مزایده – عدالت سرا
چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

مطابق با ماده ١٢٧ قانون اجرای احکام مدنی:

“محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.”

بیشتر بخوانید: تامین دعوای واهی چیست؟

در چه مواردی فروش ساقط شده و می بایست آگهی مزایده تجدید شود؟
 1. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
 2. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
 3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان به عمل آید.
 4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند. (ماده ١٣٨ آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا)

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

مستندات قانونی مرتبط با ابطال مزایده

نشست قضائی استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۵

در پرونده ای رأی به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکا رأی صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفا با تقدیم مدرکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است میشود و خواستار ابطال عملیات اجرایی می گردد. با توجه به اینکه دادگاه بدوی حکم به ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی صادر کرده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟

نظر هیئت عالی

“به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطـل خواهد کرد. در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سـند عـادی و مسـتلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد، به ادعای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابـل ابطال است.”

 

نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۶۶۱۷ استان تهران/ شهر تهران مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
در پرونده ی اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده). آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

“در فرض سؤال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

4 دیدگاه دربارهٔ «نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟»

 1. سلام. من در مزایده دادگستری جاجرم شرکت کردم و برنده مزایده دو دستگاه بیل مکانیکی شدم و در روز مزایده ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را به حساب دادگستری واریز کردم و برای مابقی مبلغ دادگستری ۱ ماه به بنده وقت داد. و دو تا فیش بابت هر کدام از دستگاه‌ها به من دادند. چند روز پیش مابقی مبلغ یک دستگاه را واریز کردم و دادگاه نامه خروج دستگاه را به من داد. امروز جهت خروج دستگاه از معدن مزکور اقدام نمودم که در دقایق آخر وکیل معدن گفت که فعلا دادگاه دستور توقف داده. بعد از مراجعه به دادگاه گفتن که معاون دادستان کل کشور زنگ زده که دست نگه دارید و شخص بدهکار دادخواست داده که قیمت کارشناسی دادگستری پایین تر از قیمت روز است و اختلاف زیاد دارد. با توجه به اینکه قبل برگذاری مزایده هم این درخواست را داده بودند و دادگاه بعد از بررسی تقاضا فوق را رد کردند من سوال دارم آیا قانونی می‌توانند بعد از طی مراحل قانونی که با حضور نماینده دادستان و بقیه در اجرای احکام بوده آیا رئیس دادگستری می‌تواند مزایده را که ۱۷ روز از زمان‌ برگذاری گذشته کنسل کند و دوباره درخواست کارشناسی ۳ نفره کند؟ الان من ۳.۶ میلیارد تومان پول به حساب دادگستری واریز کردم و بلاتکلیف موندم.

  1. سلام
   ممنونیم سایت عدالت سرا را که متعلق به خودتان است برای پرسش سوالتان انتخاب نمودید.
   ارزیابی اموال منقول در مواد ۷۳ تا ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب، بر پایه ماده ۷۵ همان قانون، سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه و مرجع آن دادگاه است.
   با سایت عدالت سرا که متعلق به خودتان است همراه باشید.

  1. تحریریه گروه وکلای عدالت سرا

   سلام
   ممنون از محبت شما و تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید.
   با سایت عدالت سرا که متعلق به خودتان است همراه باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن