نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون

18 آذر 1401 0 83
نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون

مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟

چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون

محکمه بر اساس مفاد ماده 975 قانون مدنی نمیتواند مفاد قراردادهای خصوصی که خلاف نظم عمومی باشد را به موقع اجرا گذارد.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از مبایعه نامه شماره ... مورخ 21-12-1398 و توافق نامه مورخ 27-01-1400 مبنی بر حضور در بنیاد مستضعفان و اقرار به فروش و اخذ نامه واگذاری و انتقال بنام خریدار و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، روزانه 2 میلیون تومان به عنوان وجه التزام و خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته که ملکی که به موجب مبایعه نامه فوق الذکر به وی منتقل شده در مالکیت انتقال دهنده نبوده است، فلذا مبایعه نامه مذکور خلاف شرع و قانون بوده است. همچنین با توجه به اینکه قرارداد و مبایعه نامه ای که خلاف شرع و قانون باشد خلاف نظم عمومی نیز محسوب می گردد و توجهاً به اینکه محکمه بر اساس مفاد ماده 975 قانون مدنی نمیتواند مفاد قراردادهای خصوصی که خلاف نظم عمومی باشد را به موقع اجرا گذارد لذا خواسته خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (آقای ...) موجه و صائب نمی داند. علیهذا و با توجه به اینکه حتی در صورت اثبات دعوای خواهان اثری نخواهد داشت، مستنداً به بند 7 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان نسبت به آقای ... صادر و اعلام می گردد. همچنین در خصوص دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان، به دلیل عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون اخیر الذكر قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب می گردد و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس دادگاه عمومی بخش رودهن

 
رای دادگاه تجدیدنظر

آقای ... به طرفیت 1- آقای ... 2- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 3- سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان نسبت به دادنامه شماره 2146 مورخ 25-12-1400 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی رودهن مشعر بر صدور قرار رد دعوی الزام به ایفا تعهد مبنی بر حضور در بنیاد مستضعفان و اقرار به فروش و اخذ نامه واگذاری و انتقال به نام خریدار به لحاظ فقدان اثر دعوی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد روزانه 2/000/000 تومان و خسارت دادرسی به طرفیت آقای ... و قرار رد دعوی به طرفیت سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی دادخواست تجدیدنظر خواهی به خواسته نقض قرار تقدیم نموده است؛ نظر به مفاد دادخواست معترض و مفاد لایحه تجدیدنظر خوانده (بنیاد) تجدیدنظر خواهی نسبت به مطالبه وجه التزام وارد است زیرا طرفین به شرح تعهد مستقل و جداگانه آنرا تعیین نمودند و صدور قرار به جهت فقدان آثار چنین دعوی صحیح نمی باشد و چنین دعوایی دارای آثار مالی خواهد بود فلذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از رای نقض و جهت اظهارنظر در ماهیت (صرف نظر از ماهیت شرط) به مرجع محترم بدوی ارسال می گردد. نسبت به سایر موارد تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد زیرا آثار یک قرارداد را نمی توان از غیر طرفین آن مطالبه نمود و یا برای اشخاص ثالث ایجاد تعهد به ضرر آنها کرد فلذا دعوی متوجه دو نهاد فوق نمی باشد از طرفی تجدیدنظر خواندگان ردیف دوم و سوم ادعای تجدیدنظر خواه را رد کردند و دلیلی بر تنفیذ قرارداد فضولی ارائه نگردید اقامه آن هم به شرح مذکور فاقد اثر است خصوصا آنکه بنیاد مستضعفان یک نهاد رسمی صدور اسناد برای مال غیرمنقول نمی باشد و مکلف به تایید و تنفیذ قرارداد عادی طرفین هم نیست فلذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد مذکور قرار صادره تایید میشود این رای قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.