نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

08 خرداد 1402 0 536
نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه به جهت تعدی و تفریط، ماده 951 قانونی مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

 

چکیده رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

چنانچه در صورت تعطیل بودن مورد اجاره و یا تخلف مستاجر، به مغازه خساراتی وارد آید که ناشی از عدم نگهداری و نیز عدم انجام وظایف مستاجر باشد، موجر می تواند تخلیه عین مستاجره را به جهت تفریط مستند به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بخواهد.

مطلب مرتبط: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140068390012196684 تاریخ تنظیم: 26-08-1400

پیرامون دادخواست آقای ... فرزند ... با وکالت خانم مهسا باقری به طرفیت آقایان و خانمها 1- مصطفی 2- محمد 3- مریم 4- منصور 5- مجتبی شهرت همه ... با وکالت بعدی آقای ... از خوانده دوم به خواسته تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی و تفریط مستاجر با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه تخریب ساختمان امری است به مرور زمان با فرض استفاده یا عدم استفاده از ملک و در اثر فرسودگی ایجاد می شود و با التفات به اینکه تعمیرات اساسی و کلی بر عهده موجر است (ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر 1356) و موجر باید ملک را در شرایطی نگه دارد که امکان انتفاع برای مستاجر باشد (ماده 486 قانون مدنی) بنابراین مستاجر از حدود اذن متعارف خارج نشده و ترک عملی که به حکم قرارداد یا متعارف بر عهده وی باشد انجام نداده است (مواد 951 و 952 قانون مدنی) بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی داند و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

 

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140068390016813145 تاریخ تنظیم: 18-11-1400

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم مهسا باقری به وکالت از آقای ... بطرفیت آقایان و خانمها 1- مصطفی 2- محمد 3- مریم 4- منصور 5- مجتبی شهرت همگی ... نسبت به دادنامه شماره 6684 مورخه 26-08-1400 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر تخلیه عین مستاجره به جهت تعدى و تفریط مستاجر صادر شده است دادگاه در مقام رسیدگی ملاحظه می نماید که اولاً: تجدیدنظر خواندگان از عین مستاجره استفاده نمی کنند تا موجر تعمیرات اساسی را انجام دهد بلکه ادعای تجدیدنظر خواه این است که عدم استفاده مستاجر از مصادیق تفریط و تعدی نسبت به عین مستاجره است و این تعدی و تفریط باعث تخریب ملک شده است. ثانیاً: استدلال دادگاه رسیدگی کننده در راستای ادعای خواهان و دفاعیات خواندگان نمی باشد. ثالثاً: رای دادگاه برابر با ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی واجد خصوصیت قرار می باشد و بدون رسیدگی ماهیتی اتخاذ شده است بنا به مراتب فوق این دادگاه با وحدت ملاک از ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی و تلقی نمودن رای دادگاه به عنوان قرار به استناد مواد 2، 348 و 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
رای دادگاه

شماره دادنامه: 140068390018535407 تاریخ تنظیم: 18-12-1400

پیرامون دادخواست آقای ... فرزند ابراهیم با وکالت خانم مهسا باقری به طرفیت آقایان و خانمها 1- مصطفی 2- محمد 3- مریم 4- منصور 5- مجتبی شهرت همه ... با وکالت بعدی آقای ... از خوانده دوم به خواسته تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی و تفریط مستاجر با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه تخریب ساختمان امری است به مرور زمان با فرض استفاده یا عدم استفاده از ملک و در اثر فرسودگی ایجاد می شود و با التفات به اینکه تعمیرات اساسی و کلی بر عهده موجر است (ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر 1356) و خواهان دلیلی بر اینکه مستاجر از حدود اذن و متعارف خارج شده و یا ترک عملی کرده که به حکم قرارداد یا متعارف بر عهده وی بوده ابراز نکرده است (مواد 951 و 952 قانون مدنی) و با التفات به اینکه عدم استفاده از عین مستاجره تخلف محسوب نمی گردد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی داند و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

مطلب مرتبط: دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط
رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140268390003034430 تاریخ تنظیم: 08-03-1402

گردش کار

خانم مهسا باقری با وکالت از آقای ... فرزند ... دادخواستی را به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۴ فرعی از ۹۸۷ اصلی بخش ۱۱ تهران به نشانی تجریش، ... به لحاظ تعدی و تفریط با احتساب خسارات ناشی از دادرسی به طرفیت وراث مرحوم ... (مصطفی، محمد، مریم، منصور و مجتبی شهرت همگی ...) تقدیم محاکم عمومی تهران نموده که برای رسیدگی به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی آن شهرستان مستقر در مجتمع قضایی عدالت ارجاع شده است؛ وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خود به اجمال مرقوم داشته است که خواهان مالک شش دانگ یک باب مغازه با مشخصات فوق می باشد که در اجاره مورث خواندگان و سپس خود ایشان جهت شغل تعمیرات کفش بوده است؛ حال به جهت آنکه پس از فوت مورث خواندگان، به لحاظ عدم فعالیت کسبی، مغازه به صورت کاملاً متروکه رها گردیده و خسارات جدی به آن وارد شده است به همین دلیل خواسته مندرج در دادخواست را استدعا کرده است؛ دادگاه محترم مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۱۲۱۹۶۶۸۴ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است که با اعتراض وکیل ایشان، این دادگاه طی دادنامه شماره ۰۰۱۶۸۱۳۱۴۵ رای صادره را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع محترم بدوی اعاده کرده است؛ این بار مجدداً طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۵۳۵۴۰۷ مورخ 18-12-1400 حکم به بطلان دعوا صادر نموده که وکیل خواهان به شرح صفحات ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ پرونده از آن تجدیدنظر خواهی کرده که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی مطروحه با دستور مقام محترم ارجاع به این شعبه محول و به کلاسه ۰۱۰۰۴۲۴ ثبت شده است؛ در این مرحله از رسیدگی بنا به ضرورت بشرح صورتجلسه مورخ چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است، نظریه اصلی کارشناس تحت شماره ۰۰۲۵۳۱۵۳۷۴ و سپس نظریه تکمیلی وی تحت شماره ۰۰۱۳۴۵ مورخ 05-06-1401 واصل گردیده، مراتب به طرفین ابلاغ و اینک دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

ابتنای دعوای خواهان نخستین (تجدیدنظر خواه) تفریط مستاجرین در نگهداری عین مستاجره می باشد؛ تفریط کوتاهی نمودن مستاجر از انجام وظایفی است که طبق قانون یا عرف یا قرارداد بر عهده وی می باشد؛ کارشناس منتخب در این مرحله از رسیدگی طی نظریه شماره ۰۰۲۵۳۱۵۳۷۴ متروکه بودن مورد اجاره را تایید و تصدیق نموده و اعلام داشته است دیوارهای مورد اجاره ریزش کرده؛ حسب دستور مورخ 30-05-1401 هیئت این دادگاه کارشناس منتخب جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت که به تصریح اعلام نموده است، اگر مستاجر در زمانی که مغازه متروکه بوده در مغازه حضور می داشت، می توانست با دیدن آثار نم و نفوذ رطوبت به دلیل خالی بودن زمین پشت مغازه و مستهلک بودن سقف با تمهیداتی از تخریب دیوار جلوگیری نماید؛ مفاد این نظریه دلالت قطعی بر کوتاهی مستاجرین از انجام وظایفی دارد که در قبال عین مستاجره داشته و عرف آنرا بر عهده ایشان گذاشته است؛ به این نظریه اعتراض موجه ای که دادگاه را در ارجاع امر به هیئت کارشناسان مجاب کند به عمل نیامده است؛ بر این اساس دادگاه در مجموع تجدیدنظر خواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته تایید نمی داند لذا مستند به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ که قانون حاکم بر روابط طرفین است و همچنین مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به تخلیه عین مستاجره و نیز محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۹۸۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی مرحله نخستین و مبلغ ۴/۳۷۶/۰۰۰ ریال بابت هزینه تجدیدنظر خواهی طی دو مرحله و مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل تجدیدنظر خواه در حق ایشان صادر و اعلام می نماید. این رای وفق ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل