نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

03 خرداد 1401 0 223
نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعوای خلع ید ملک مشاع، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، ماده 1287 قانون مدنی، طرف دعوا قرار ندادن کلیه متصرفین ملک مشاع، رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، رای خلع ید

مطلب مرتبط: نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه است؟

چکیده رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل می بایست به طرفیت اشخاص متصرف ملک متنازع فیه اقامه شود و لزومی به طرف دعوی قرار دادن افراد غیر متصرف نیست.

بیشتر بخوانید: نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 9509978716400452 تاریخ تنظیم: 18-06-1395

تجدیدنظر خواهی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان کردستان از دادنامه شماره 9409978732101789 مورخ 12-11-1394 در پرونده ... شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بانه دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ... به خواسته تقاضای صدور حکم بر خلع ید از باقیمانده پلاک ثبتی 1334 اصلی واقع در بخش 7 بانه و الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ 16-09-1379 لغایت زمان صدور حکم به علاوه جبران کلیه خسارات دادرسی به علت عدم اثبات مالکیت تجدیدنظر خواه بر محل مورد ادعا و عدم طرح دعوی به طرفیت تمام ورثه و مالکین و متصرفین وارد می باشد. زیرا:

اولاً: حسب محتویات پرونده مطابق دادنامه شماره 271 مورخ 16-09-1379 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در استان کردستان حکم به ضبط کلیه اموال بجای مانده از آقای ... و ... شهرتین ... اعم از آنچه که تاکنون شناسائی شده یا شناسایی می شود اعم از ملکی خود و سهم الارث آنان از اموال پدری و وجوه حاصل از درآمد اجاره املاک به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صادر شده است و حکم مذکور فسخ نشده است و همچنان به قوت خود باقی است و مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود و مالکیت تجدیدنظر خواه به این دلیل محرز و ثابت می باشد.

ثانیاً: ادعای تجدیدنظر خوانده آقای ... در مرحله بدوی و در لایحه پاسخ تجدیدنظر خواهی دایر بر انتقال ملک متنازع فیه قبل از ضبط اموال و در سال 1355 توسط آقای ... به آقایان ... و ... و ... شهرت همگی ... و سپس واگذاری ملک مذکور توسط ایادی بعدی به نامبرده در این مرحله قابلیت استماع را ندارد. چنانچه تجدیدنظر خوانده مدعی حقی باشد می تواند در اجرای ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 16-09-1379 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در استان کردستان اعتراض ثالث حکمی اقامه نماید.

ثالثاً: دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل بایستی به طرفیت شخص یا اشخاص متصرف ملک متنازع فیه اقامه شود و طرح دعوی به طرفیت افراد غیر متصرف قابلیت استماع را ندارد و صحیح نیست. لذا عدم طرح دعوی به طرفیت مالکین مشاعی غیر متصرف ملک بر فرض وجود از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد.

رابعاً: عدم طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل به طرفیت کلیه متصرفین ملک متنازع فیه در صورت وجود نیز از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد. زیرا دادگاه بدوی در خصوص خواسته خواهان بدوی به نسبت همان متصرف رسیدگی و مبادرت به صدور رای صرفاً در خصوص ایشان می نماید.

لذا قرار صادره مخدوش و لازم الفسخ تشخیص و این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.