نمونه قرار عدم اهلیت خوانده

03 تیر 1402 0 648
نمونه قرار عدم اهلیت خوانده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار عدم اهلیت خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اعدادی، ماده 56 قانون امور حسبی، قرار عدم اهلیت خوانده

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

چکیده قرار عدم اهلیت خوانده

در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را روشن نموده و محکمه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است. حال چنانچه خواهان حین تقدیم دادخواست اهلیت نداشته باشد به موجب مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. اما در فرضی که خوانده حین تقدیم دادخواست اهلیت نداشته باشد، دادگاه می توان قرار عدم اهلیت خوانده را صادر و در راستای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به نظر دادستان برساند.

بیشتر بخوانید: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

رای دادگاه

تاریخ تنظیم دادنامه: 29-03-1402

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی علی ... فرزند حمزه با وکالت هادی ... و رضا ... به خواسته 1. اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳۱۰ مترمربع به شرح متن 2. قلع و قمع مستحدثات 3. ابطال و اصلاح بخشی از سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ۱۲۴۲۴ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به نسبت مالکیت موکل 4. ابطال و اصلاح بخشی از سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ۱۲۴۲۴ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به نسبت مالکیت موکل 5. الزام خواندگان ردیف اول تا پنجم به انتقال رسمی سند زمین موضوع دعوا به نسبت مالکیت موکل بر زمین موضوع دعوی از پلاک اصلی به شماره ثبتی باقیمانده ۱۸۴ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به طرفیت 1. سهیل ... فرزند امیرهوشنگ 2. سام ... فرزند امیرهوشنگ 3. سایه ... فرزند امیرهوشنگ 4. پریسا ...فرزند علی اکبر 5. امیرعلی ... فرزند امیرهوشنگ 6. هنگامه ... فرزند محسن با وکالت رضا ... و زری ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است 1. حسب بیع نامه موضوع دادنامه صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۵۸ مورخه 18-07-1400، موکل یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳۱۰ مترمربع از پلاک ثبتی باقیمانده ۱۸۴ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان از مورث خواندگان ردیف اول تا پنجم خریداری می نماید. 2. حسب دادنامه استنادی بیع مذکور و به تبع آن مالکیت موکل بر زمین موضوع دعوا اثبات و احراز می گردید. 3. وفق نظریه کارشناسی پیوستی خوانده ردیف ششم بخش هایی از زمین متعلق به موکل را متصرف و در آن ابنیه ای احداث نمودند، همچنین نسبت به آن، سند موضوع خواسته شماره ۳ این دادخواست را اخذ که هم اکنون نیز به نام ایشان می باشد. 4. حالیه با تقدیم این دادخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داریم.

بیشتر بخوانید: بررسی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

با عنایت به محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این دادگاه در چارچوب خواسته خواهان محرز و مسلم است ملاحظه پرونده حکایت از آن دارد که 1) خوانده ردیف پنجم محجور بوده از طرفی هنوز برای ایشان قیم تعیین نشده یا اینکه دست کم به دادگاه معرفی نگردیده است. 2) حجر خوانده دعوا در زمان تقدیم دادخواست مستقر بوده بنابرین موضوع در شمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی گنجد. 3) در فرضی که خوانده محجور باشد مانعی دائمی برای ادامه رسیدگی نخواهد بود بلکه مانعی موقت تا زمان معرفی قیم می بایست تلقی گردد چراکه عادتاً شخص محجور قدرت دفاع از خویش را ندارد. اتفاقا از مفهوم ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان لزوم وجود مانع موقت را احراز نمود. 4) در فرضی که خواهان در آغاز دادرسی محجور باشد مقنن در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف به صدور قرار رد دعوا نموده است و این قرار قاطع دعوا است لکن در وضعیتی که خوانده در آغاز دادرسی محجور باشد نص صریحی به صدور قرار قاطع دعوا وجود ندارد اتفاقا توجه به ماده ۵۶ قانون امور حسبی ایجاب می دارد که تصمیم دادگاه جلوه ای از قرار اعدادی به خود داشته باشد. 5) قانونگذار در بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سخن از قرار عدم اهلیت اصحاب دعوا نموده است. بنابرین تصور اینکه این بند به خوانده اختصاص داشته باشد دور از ذهن نیست. به ویژه اینکه اتفاقا قانون گذار به نحو مطلق آن را بیان داشته است و می توان اینگونه تفسیر نمود که در وضعیتی که خواهان در آغاز دادرسی محجور باشد دادگاه به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست قرار رد دعوا صادر نماید لکن آنگاه که خوانده هنگام تقدیم دادخواست محجور باشد مجال صدور قرار عدم اهلیت است. ۶) خواسته خواهان قابل تجزیه و تفکیک بین اصحاب دعوا نیست بنابرین دادگاه نمی تواند خواسته را بین اصحاب دعوا تجزیه و تفکیک نمود لاجرم می بایست نسبت به جمیع اصحاب دعوا اتخاذ تصمیم به عمل آید. النهایه دادگاه به استناد ماده ۵۶ قانون امور حسبی، ملاک ماده ۸۴ و بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم اهلیت خوانده را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره اعدادی بوده و به محض شناسایی قیم یا معرفی قیم از سوی دادستان فرایند دادرسی ادامه خواهد یافت ضمناً در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مراتب جهت تعیین قیم به نظر دادستان محترم رسید. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل