نمونه مبایعه نامه خرید و فروش خودرو

24 بهمن 1402 0 1101
مبایعه نامه خرید خودرو

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه مبایعه نامه خرید و فروش خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع مبایعه نامه آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: شیوه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو

مبایعه نامه خرید و فروش خودرو

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.»

ماده 1: طرفین قرارداد

1-1 فروشنده/ فروشندگان ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه .................... صادره از ............... کد ملی .......................... متولد .............. به نشانی ........................................................ شماره تلفن همراه .............................

1-2 خریدار/ خریداران ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه .................... صادره از ............... کد ملی .......................... متولد .............. به نشانی ........................................................ شماره تلفن همراه ..............................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ...................... دانگ یک دستگاه خودرو ........................ از نوع ............... مدل ............................... سیستم ................ رنگ ............ سیلندر .......................... شماره راهنمایی و رانندگی .................................... شماره شاسی ............................................... شماره موتور ............................................. کارکرد خودرو ........................ کیلومتر، که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ........................... در آن می باشد.

ماده 3: ثمن معامله

3-1 بهای معامله به طور مقطوع به عدد ( ................... ریال ) و با حروف ( ................... ریال ) تعیین گردید.

3-2 همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ................... ریال ) نقداً/ طی چک شماره ................... عهده بانک ................... شعبه ................... کد ................... به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده مبلغ با حروف ( ................... ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 4: شرایط معامله

4-1 طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ ../../..14 به حروف ................... به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ ../../..14 در دفتر اسناد رسمی شماره ................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی اعلام حضور سردفتر مثبت تخلف نامبرده می شود.

4-2 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی اعلام حضور می باشد.

4-3 مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رویت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد.

4-4 مسئولیت هرگونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.

4-5 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده ................... می باشد.

4-6 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

4-7 در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و همچنین مبلغ به حروف ( ................... ریال ) به عنوان وجه التزام (موضوع ماده 230 قانون مدنی) به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

4-8 مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ ../../..14 با حروف ................... ساعت ................... تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

4-9 در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ با حروف ( ................... ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

4-10 در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

4-11 با توافق طرفین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات طرفین دادگاه محل اقامت فروشنده می باشد و خریدار نسبت به این مورد ادعایی ندارد.

4-12 هرگونه ابلاغیه، احضاریه، یا مکاتبه و نظایر آن که فروشنده یا خریدار در اجرای قرارداد حاضر یا در ارتباط با اختلاف های احتمالی حاصله از اجرای قرارداد به اقامتگاه طرف مقابل از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال خواهد شد و این ابلاغ به معنای ابلاغ به فروشنده یا خریدار خواهد بود.

4-13 طرفین این قرارداد ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه حداکثر ظرف ۳ روز از تنظیم این قرارداد می باشند.

ماده 5: در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

5-1 چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

5-2 پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

ماده 6: نسخ قرارداد

این قرارداد در 6 ماده و در 2 نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن در حکم واحد و دارای اثر حقوقی یکسان بوده و برای طرفین از تاریخ امضای قرارداد لازم الاجرا می باشد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/ فروشندگان       محل امضاء و اثر انگشت خریدار/ خریداران

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

مستندات قانونی مرتبط با مبایعه نامه خرید و فروش خودرو

رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با وجود این مبایعه نامه خرید و فروش خودرو که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل