a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > اوراق قضایی  > نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

خواندگان:

١) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

٢) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره … در شعبه … اجرای احکام … به شماره بایگانی … که منجر به توقیف و اجرای پرونده مزایده نسبت به خودرو … گردیده است. بانضمام مطالبه کلیه خسارات قانونی

دلایل:

  1. کپی مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ 12/05/1398
  2. کپی مصدق ۴ فقره چک
  3. اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید …

مطلب مرتبط: مبایعه نامه چیست و نحوه نگارش آن به چه صورت است؟

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ ١٢/۵/٩٨ اقدام به خرید یک دستگاه سواری هاچ بک تیوولی مدل ٢٠١۶ از خوانده ردیف اول آقای … به مبلغ ٣١۵ میلیون تومان نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ١١۵ میلیون تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ۴ فقره چک به شماره های … هر یک به مبلغ ۵٠ میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ 13/05/1398 به اینجانب تحویل داده شده است.

هم چنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٩٨ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ٣۶ تهران، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ٢٨/١٠/٩٨ خودروی اینجانب بعلت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است. بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است.

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی شهید … در پرونده کلاسه … مورخ ١٣/٧/٩٨ معترض ثالث بوده باستناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

 

مستندات قانونی مرتبط با اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

صورتجلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر قروه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

در اجرای تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 دستور توقیف یک دستگاه خودرو صادر میگردد. دستور در سیستم پلیس راهور نیز ثبت میشود تا به محض رویت خودرو از سوی ماموران خودرو توقیف گردد،خودرو تا کنون توقیف فیزیکی نگردیده، شخص ثالثی که مدعی مالکیت خودرو است اعتراض ثالث اجرائی در راستای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری تقدیم دادگاه نموده این درحالیست که عملا توقیف فیزیکی بعمل نیامده صرفاً توقیف حقوقی در سامانه پلیس راهور درج شده آیا دادخواست اعتراض ثالث اجرائی در خصوص توقیف سیستمی خودرو بدون توقیف فیزیکی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اعم از توقیف سیستمی یا فیزیکی است بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرض سؤال قابل استماع است.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۶

در اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نحوه توقیف عملیـات اجرایی چگونه است؟ دادگاه در قالب تصمیم اداری در پرونده قبلی باید تصمیم بگیرد یا قرار باید صادر شود؟ قرار توقیف ابتدا باید صادر شود یا پس از رسیدگی؟ این قرار قطعی اسـت یا قابل تجدیدنظر؟

نظر هیئت عالی

در خصوص سؤال مطروحه با بررسـی مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: «در صورتیکه معتـرض ثالـث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیـف نیـز مؤخر بر تاریخ مستندات ابرازی باشد دادرس دادگاه دسـتور رفـع توقیـف میدهد چـون دستور اداری است قابل اعتراض نمی باشد» لیکن در غیـر مـورد مرقـوم دادرس دادگـاه بـه شکایت رسیدگی و در صورتیکه دلایل ابرازی را قوی بداند قرار توقیف عملیـات اجرایـی صادر میکند؛ این قرار قابل اعتراض است.

با وجود این دادخواست اعتراض ثالث اجرایی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

بدون نظر

پیام بگذارید