فرم مشخصات مالک و مستاجر مجتمع مسکونی

12 دی 1399 0 199
فرم مشخصات مالک و مستاجر مجتمع مسکونی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه فرم مشخصات مالک و مستاجر (فرم مشخصات ساکنین) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب اینگونه فرم ها آشنا شوید.

 

فرم مشخصات مالک و مستاجر مجتمع مسکونی

به نام خدا

طبقه ......... واحد ......... به مساحت ......... تاریخ تحویل ............... تاریخ سکونت ............... مدت اجاره ............... شماره تلفن واحد ................... دارای پارکینگ و انباری شماره ............... که در حال حاضر خالی است/ دست مستاجر است/ خودم سکونت دارم و ششدانگ سند آن بنام خودم می باشد/ شریک دارم.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد استخدام سرایدار

مشخصات مالک/ مستاجر سرپرست خانواده

نام ................... نام خانوادگی ................... شغل ................... محل کار (آدرس و تلفن) .................................................................................................... شماره شناسنامه ................... صادره از ................... نام پدر ................... تاریخ تولد ................... کد ملی ..................................... شماره تلفن همراه 1 ................... شماره تلفن همراه 2 ................... آدرس و پست الکترونیک .............................................. تحصیلات ................... ساعات کار معمول از ساعت ........ الی ........

مشخصات دو تن از بستگان، دوستان و یا آشنایانی که در موارد ضروری بتوان با آنها تماس گرفت:

1- نام کامل ................................... تلفن ثابت ................................. همراه .................................... نسبت ..... 2- نام کامل ................................... تلفن ثابت ................................. همراه .................................... نسبت .....

بیشتر بخوانید: نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

مشخصات افرادی که با شما زندگی می کنند:

1- نام و نام خانوادگی همسر ............................... کد ملی ........................... شغل ..................... 2- نام و نام خانوادگی ............................... سن ................ جنسیت ................ نسبت ................ 3- نام و نام خانوادگی ............................... سن ................ جنسیت ................ نسبت ................ 4- نام و نام خانوادگی ............................... سن ................ جنسیت ................ نسبت ................ 5- نام و نام خانوادگی ............................... سن ................ جنسیت ................ نسبت ................ 6- نام و نام خانوادگی ............................... سن ................ جنسیت ................ نسبت ................

تعداد کل افرادی که در این واحد زندگی می کنند: .......... نفر می باشد.

بیشتر بخوانید: اخذ دستور تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

مشخصات وسیله نقلیه خود و یا همسر (در صورت داشتن پارکینگ پر شود)

1- نوع وسیله .......................... مدل .......................... پلاک .......................... رنگ .......................... 2- نوع وسیله .......................... مدل .......................... پلاک .......................... رنگ ..........................

بدینوسیله اینجانب مالک/ مستاجر واحد .................. گواهی می دهم از قوانین ساختمان و اساسنامه آن اطلاع داشته و به آن عمل خواهم نمود و کلیه اطلاعات خواسته شده را با صداقت جواب داده و در صورت مغایرت، ضمن قبول عواقب آن، تابع تصمیمات متخذه خواهم بود. ضمنا فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و نیز کارت ملی (دو رو) خود را ضمیمه این برگ نمودم.

نام و نام خانوادگی مالک/ مستاجر .................................. تاریخ و امضاء .............................

تاریخ تخلیه واحد طبق قرارداد اجاره ........................ تحویل گیرنده ...................... تاریخ و امضاء ......................

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.