مجازات ازاله بکارت چیست؟

16 مرداد 1399 0 882
مجازات ازاله بکارت چیست؟

مفهوم ازاله بکارت

با توجه به شرایط موجود در جامعه و فرهنگ ایرانیان، مساله پرده بکارت، بیش از آنچه ارزش جسمی داشته باشد، دارای ارزش حیثیتی است و معمولا مانند یک صفت برای دختران ایرانی که ازدواج می کنند، است. بدین جهت ازاله بکارت در جامعه ما، نقض یکی از ارزش های مهم انسانی به شمار میرود و قانونگذار در قوانین کیفری مجازاتی را برای آن در نظر گرفته است.

ازاله بکارت از نظر پزشکی قانونی به معنای صدمه و آسیب یا پارگی پرده بکارت است و از منظر حقوقی بدلیل اینکه منتهی به صدمه به یکی از اعضای جنس مونث می شود، در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد و اگر همراه با عنف یا اکراه باشد، با توجه به لطمه ای که به حیثیت مجنی علیه (بزه دیده) وارد می شود، جزء جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص نیز محسوب می شود و از این حیث که جرم جنسی است، جزء جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره در زنا

بررسی جبران خسارات ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران

پرداخت جبران خسارت ازاله بکارت، منوط به تقاضای دختر و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است اما در مواردی که مجنی علیه، شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح نموده باشد، صدور حکم منوط به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست و صرف شکایت کیفری شاکی کفایت می نماید.

بیشتر بخوانید: بررسی جرم بوسیدن در انظار عمومی و مجازات آن مطابق با قانون مجازات اسلامی

جبران خسارت ازاله بکارت در زنای به اکراه

مطابق با قوانین موجود، با احراز مکره بودن بزه دیده، سه فرض را میتوان تصور نمود:

  1. از بزه دیده ازاله بکارت شده باشد.
  2. بزه دیده دارای پرده بکارت بوده اما بهر دلیلی از او ازاله بکارت نشده باشد مانند اینکه رابطه از ناحیه دبر با زنای به عنف باشد.
  3. بزه دیده اصلا پرده بکارت نداشته باشد.

در فرض اول بزه دیده مستحق ارش البکاره و مهرالمثل می باشد اما در فروض دوم و سوم، فقط مستحق مهرالمثل است.

یکی از مباحث مهم دیگری که می بایست مورد توجه قرار گیرد، مساله ازاله بکارت نسبت به دختری است که پرده بکارت خود را ترمیم نموده است. در اینصورت پرده بکارت مانند عضو اصلی محسوب شده و جبران خسارت عضو اصلی را دارد و ماده ٥٦٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ در این باره بیان نموده است:

"دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است."

جبران خسارت ازاله بکارت با اکراه در موارد غیر مقاربت

ماده ٦٥٨ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

"هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است."

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که ازاله بکارت به اکراه در موارد غیر وطی (وطی به معنای نزدیکی کردن می باشد) مطابق با ماده ٦٥٨ موجب پرداخت فقط مهرالمثل است.

مطلب مرتبط: در چه مواردی دیه از بیت المال پرداخت می گردد؟

ازاله بکارت بصورت غیرعمدی

در یک اتفاق غیرعمدی مانند تصادفات رانندگی یا معاینه پزشک، هتک حیثیتی از دختر نشده است و پرداخت خسارت معنوی از این جهت توجیهی ندارد و در این موارد گواهی پرده بکارت مبنی بر ازاله غیرعمدی صادر می شود.

بنابراین بهتر است که در ازاله بکارت غیرعمدی قائل به پرداخت فقط ارش البکاره برای جبران خسارت بوده و ماده ٦٥٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ را ناظر به موردی دانست که ازاله بکارت با عنف یا اکراه باشد.

بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

ازاله بکارت در وطی به شبهه

بند پ ماده ٦٦١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ مقرر می دارد:

"افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیر مقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد."

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که در وطی به شبهه (نزدیکی اشتباهی مردی با زنی که همسر او نیست) علاوه بر پرداخت مهرالمثل و دیه در صورتیکه ازاله بکارت نیز صورت گرفته باشد، ارش البکاره نیز پرداخت می شود.

 

رضایت در ازاله بکارت

مطابق با قانون، در صورتی که رضایت زن در انجام رابطه نامشروع وجود داشته باشد میتوان بیان نمود که در اینصورت خودش هم مجرم بوده و نمیتواند بخاطر ضرری که به او وارد شده است، جبران خسارت بخواهد بنابراین زن مستحق مهرالمثل و ارش البکاره نیست.

تبصره یک ماده ٦٥٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ بیان میدارد:

"هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است."

 

رضایت در ازاله بکارت در موارد غیر مقاربت

قانونگذار بیان میدارد در صورتی که دختر، آگاه به انجام رابطه نامشروع باشد و به ازاله بکارت رضایت دهد مستحق مهرالمثل و ارش البکاره نیست اما اگر مشخص شود که دختر فقط به هم آغوشی رضایت داده و به ازاله بکارت رضایت نداده و مرتکب در این فرض در صورت وطی می بایست ارش البکاره و مهرالمثل را بپردازد و در حالت غیر وطی در صورت عمدی، مهرالمثل و در موارد غیر عمدی، ارش البکاره پرداخت گردد.

مستندات قانونی مرتبط با موضوع ازاله بکارت

ماده ۷ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶

زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

 

ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶

هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتیکه مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

 

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتیکه باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

 

ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

 

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

 

ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیر مقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل