عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای اماره اثبات اقاله بیع

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اماره اثبات اقاله بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ادعای اقاله بیع، اقاله بیع، اماره اقاله بیع، شرایط احراز اقاله معامله، اثبات اقاله بیع، رای اثبات اقاله بیع

 

چکیده رای اثبات اقاله

عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.

مطلب مرتبط: اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی ۱۷۵۶۷/۴۷۳۱ بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۵/۸/۹۰ الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه ۲۷/۵/۹۰ مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله ۰۰۰/۵۰۰/۲۲۶ ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه ۲۵/۸/۹۰ پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه ۱۴/۸/۹۱ اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برای اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ ۱۸/۸/۹۱ حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و تبصره ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۰ قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۵/۸/۹۰ لغایت ۹/۱۱/۹۱ به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۳۶۱/۸۳ ریال و به استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور در یکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ ۸۵۰/۲۷۲/۲ ریال به انضمام پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. در ضمن دادگاه به استناد بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اقاله

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای م.ق. ۲- م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۸-۵/۱۲/۹۱ شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام تجدیدنظر خواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی ۱۷۵۶۷/۴۷۳۱ بخش ۶ تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۵/۸/۹۰ لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ ۲۷/۵/۹۰ مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ ۲۷/۵/۹۰ مربوط به یک باب مغازه ۵۰/۱۷ مترمربع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یکصد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده و تجدیدنظر خواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیدا کرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده در حالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری … صفحه … ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال از آنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده ۲۸۶ قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ رضایی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن