نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

19 فروردین 1403 0 174
رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار نگرفته باشد و اشخاص دیگر با تنظیم گزارش اصلاحی جهت خلع ید از ملک و تحویل آن سازش نموده باشند با اعتراض شخص متصرف گزارش اصلاحی الغا خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه

گزارش اصلاحی دادگاه

دادنامه شماره: 990997227500392 تاریخ تنظیم: 10-04-1399

در مورد دعوی آقایان علیرضا و قادر هر دو ... به طرفیت آقای عادل ... به خواسته خلع ید از مغازه دارای پلاک ثبتی ... در آدرس ... مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، رفع تصرف عدوانی و مطالبه خسارت دادرسی با توجه به محتویات پرونده طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 09-02-1399 در شورای حل اختلاف به این صورت سازش نموده اند که خوانده متعهد شده که تا تاریخ 12-02-1399 ملک مغازه فوق الذکر را تحویل ورثه نماید در غیر این صورت خواهانها می توانند از طریق صدور اجرائیه و مراجعه به اجرای احکام خلع ید مغازه مزبور را انجام دهند بنابراین دادگاه به استناد مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۴ قانون شورای حل اختلاف به شرح فوق مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نمود این گزارش بین طرفین، وراث و قائم مقام قانونی ایشان لازم التباع بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران- مجید جعفری افتخار

 

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140168390014970643 تاریخ تنظیم: 18-10-1401

در خصوص دعوی آقای حامد ... به طرفیت خواندگان آقایان عادل، قادر و علیرضا همگی ... به خواسته اعتراض ثالث (حکمی) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۳۹۲ مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی، خلع ید، مطالبه خسارت دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، اجمالاً بدین شرح که خواهان اظهار داشته است از تاریخ 10-07-1396 به مدت سه سال مستاجر یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ... به آدرس ... بودم که با احد از خواندگان بنام آقای عادل ... منعقد کرده بودم ولیکن قبل از انقضای مدت اجاره مشارالیه اصل قرارداد را از من اخذ و قرار شد تا دو سال دیگر مدت اجاره (تا سال 10-07-1401) تمدید گردد ولیکن علیرغم تصرفات چندین ساله اینجانب مشارالیه نه تنها نسبت به تمدید اجاره اقدام ننمودند بلکه با تبانی با یکدیگر و بدون فراخوانده شدن اینجانب به دعوا و با نادیده گرفتن حقوق متصوره اینجانب اقدام به اخذ حکم خلع ید طی دادنامه شماره ۹۹۰۳۹۲ مورخ 10-04-1399 نموده اند که ضمن اعتراض حکم صادره نقض وی را خواستار می باشد. خواندگان ضمن حضور در جلسه دادرسی و اذعان به آن مهم که خواهان به عنوان مباشر آنها در مغازه چندین سال مشغول بکار بوده است و اینکه در این سالها مبالغی را نیز اگر از خواهان گرفته اند بابت قرض بوده است منکر رابطه قراردادی با خواهان شده اند؛ علیهذا دادگاه نظر به اظهارات خواهان مدارک و مستندات ارائه شده از سوی مشارالیه که بیانگر تصرفات خواهان بر مغازه مختلف فیه و با در نظر گرفتن پرداختی های منظم نامبرده براساس مدارک ارائه شده به خواندگان را اذعان تلویحی خواندگان به تصرفات نامبرده و با در نظر گرفتن مفاد اظهارات شهود خواهان به شرح اوراق منضم به پرونده کلاسه ۹۹۰۰۶۱۶ در صفحات 49، 50 و 52 پرونده که حکایت از تصرفات چندین ساله خواهان بر ملک مذکور دارد، جملگی حکایت از تصرفات خواهان بر مغازه موصوف براساس مرافعات حاصله فی مابین طرفین (حتی بدون قرارداد) دارد که همین امر فراخواندن خواهان به دادرسی در پرونده کلاسه بایگانی ۹۹۰۰۲۳۶ به جهت رعایت اصل تناظر و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان را ضروری می نموده است که این مهم در پرونده کلاسه مذکور که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۳۹۲ و نهایتاً خلع ید خواهان و آن هم بدون حضور در جریان دادرسی گردیده است رعایت نشده است. لذا دادگاه نظر به مراتب فوق ضمن وارد دانستن ادعای خواهان و به استناد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۸۴ همان عنوان قانونی حکم به الغای حکم معترض عنه (گزارش اصلاحی) صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390017694303 تاریخ تنظیم: 22-11-1402

با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای عادل ... به طرفیت آقای حامد نسبت به دادنامه شماره ۰۶۴۳-۱۴۰۱ مورخ 18-10-1401 شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن در رابطه با خواسته خواهان مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۳۹۲-۹۹۰ که منتهی به الغای حکم مورد اعتراض گردیده است، نظر به محتویات پرونده و دفاع به عمل آمده لوایح تقدیم شده و با تاکید بر این موضوع که مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش دعوی مزبور مقید به دو شرط اساسی از حیث شکلی و سپس بررسی در ماهیت است بود و نتیجه این فرایند ابقاء و الغاء حکم مورد اعتراض است که دو شرط مزبور عبارتند از تخدیش حقوق معترض به واسطه صدور رای مورد اعتراض و عدم دخالت وی یا نماینده قانونی آن در فرایند صدور رای مزبور برای تدارک دفاع نظر به اینکه در پرونده امر دو شرط مورد نظر ثابت و محرز است و مستندات ارائه شده هم افاده بررسی روابط نامبردگان را می نماید و خلع ید و رفع تصرف از شخصی که نه مخاطب دعوی واقع شده و نه استیلاء وی بر ملک مردود اعلام گشته است و جمله قراین و امارات مزبور افاده آن دارد که طرح دعوی بایسته با دخالت و مخاطب بودن همه اطراف پرونده صورت پذیرد بر این اساس نظر به اینکه رای دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است و بر این اساس با توجه به مواد 2، 348، 349، 358، 365، 417 و 425 قانون یاد شده با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل