نمونه رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت

13 بهمن 1402 0 63
رای الزام به خروج سهمیه مهندسی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به ایفای تعهد، مطالبه اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی، رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

چکیده رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت

پس از انقضاء مدت قرارداد، شرکت می بایست ضمن التزام به قرارداد، نسبت به خروج سهمیه مهندسی خواهان اقدام نماید. ضمناً اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی نیز قابل مطالبه است.

مطلب مرتبط: دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140268390016607957 تاریخ تنظیم: 30-10-1402

در خصوص دعوی آقای عارف ... با وکالت خانم ... بطرفیت ۱. شرکت ... ۲. آقای جمشید... به خواسته الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) مبنی بر (۱. الزام خواندگان به خروج سهمیه مهندسی موکل از شرکت ... ۲. مطالبه اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی از تاریخ 20-08-1401 لغایت زمان اجرای حکم و کلیه خسارت های قانونی) وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: «موکل آقای عارف ... مهندس عمران پایه ۲ با صلاحیت نظارت و اجرا می باشد که به موجب قرارداد مورخه 20-08-1400 سهمیه مهندسی خود را در شرکت ... به مدت یک سال به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تودیع می نماید متاسفانه علیرغم انقضاء قرارداد همکاری خواندگان محترم با استفاده از سهمیه مهندسی موکل، از خروج سهمیه وی در شرکت امتناع ورزیده اند و نه تنها مبلغی به موکل پرداخت نکرده اند بلکه به دلیل اشتغال سهمیه موکل در شرکت خوانده، موکل قادر به استفاده ار پروانه خود نشده است لذا با توجه به قرارداد منقعده تقاضای محکونیت خواندگان مطابق ستون دادخواست تقدیمی مورد استدعا و خواهش است.»

وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام نمود: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ضمناً خواستار محکومیت خوانده به پرداخت هفتصد میلیون ریال بابت اجرت المثل یک ساله از 20-08-1401 تا 20-08-1402 هستیم چراکه مبلغ قرارداد یک ساله قبلی همین مبلغ است و اجرت المثل قطعاً با توجه به تورم از این مبلغ بیشتر است اما ما همین مبلغ را مطالبه می کنیم و در مورد الباقی مدت بعداً طرح دعوی خواهد شد.» خواندگان ... با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی ننموده است با توجه به محتویات پرونده و قرارداد بین طرفین که به مدت یک سال بوده و منقضی شده خواسته خواهان ثابت است چراکه با انقضای قرارداد باید سهمیه مهندسی خواهان آزاد شود و اجرت المثل استفاده بعد از تاریخ انقضای قرارداد نیز پرداخت شود که با توجه به نرخ تورم قدر متیقن همان مبلغ قرارداد قبلی است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 10، 219، 220 و 328 قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به خروج سهمیه مهندسی خواهان از شرکت ... و نیز پرداخت هفتصد میلیون ریال بابت اجرت المثل از تاریخ بیست آبان یک هزار و چهارصد تا بیست آبان یک هزار و چهارصد و دو و نیز مبلغ سیزده میلیون و هفتصد و سی و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و سه میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد خوانده دیگر آقای جمشید ... با توجه به اینکه مشارالیه شخصاً طرف قرارداد فوق خواهان نبوده بنابراین دعوی توجهی به وی ندارد و دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره نسبت به ... غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی شرکت در این دادگاه می باشد در مورد سایرین ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران- مجید جعفری افتخار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل