a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد

نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد

رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تاخیر در تخلیه عین مستاجره، ماده 230 قانون مدنی، رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری

چکیده رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق

در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.

بیشتر بخوانید: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر

رای دادگاه بدوی

در تاریخ 26-06-1392 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 23-12-1390 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی … و … فرعی از … بخش 11 تهران را در تاریخ 12-03-1391 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستاجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (11-03-1392) ملک را تخلیه نماید. مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 5 میلیون ریال به‌ عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 09-09-1392 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره بماند یا تخلیه می‌کند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 تومان را در تاریخ 06-05-1392 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 24-06-1392 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 10-09-1393 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 14-07-1392 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 12-06-1393 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است.

بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در راس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به‌ عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد توسط مستاجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به‌ عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تادیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 23-06-1392 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 14-07-1392 که تخلیه به موجب رای صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تاخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق از قرار هر روز 5 میلیون ریال است. از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تاخیر به‌ عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 519 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می شود. نسبت به مازاد این مبلغ چون شرایط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: اخذ دستور تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه قطعی: 9209982160900409 تاریخ دادنامه: 05-03-1394

تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 16-09-1393 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تاخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق دریافت خسارت نمی باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بی حقی تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید