نمونه رای تقسیم ترکه متوفی

07 اردیبهشت 1401 0 537
نمونه رای تقسیم ترکه متوفی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تقسیم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 82 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیم ترکه، تحریر ترکه، وصیت تملیکی، قبول موصی له، فوت موصی له پیش از موصی، ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تقسیم ترکه متوفی

مطلب مرتبط: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟

چکیده رای تقسیم ترکه متوفی

وصیت تملیکی در قالب توافق معلق است که نه فقط متکی به وفات موصی است بلکه به شرط حیات موصی له نیز خواهد بود و چنانچه موصی له پیش از موصی فوت نماید شرط تحقق و اعمال آن منتفی می گردد.

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی مرتبط با امور راجع به ترکه

رای دادگاه

نگاره پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و طاری مهمان دیدگان می کند نخست خانم ... به وکالت از خانم ... دادخواستی به طرفیت آقایان و بانوان ... و ... و ... همگی ... خواستار تقسیم ترکه به نحو فروش و تقسیم ثمن حاصله بین ورثه به انضمام خسارات دادرسی شده است.

آن سوتر اما واردین ثالث ... و ... و ... فرزندان محمد با وکالت آقای ... و خانم ... با تقدیم دادخواست به طرفیت خواندگان ... و ... و ... و ... همگی ... دعوی ورود ثالث را مطرح و مطالبه سهم الوصیت موصی له متوفی از یک سوم ماترک مقوم به 11000000 ریال به انضمام خسارات را عنوان خواسته خود قلمداد نموده است.

در دعوی اصلی این توضیح به ارمغان آورده شد: شادروان ... فرزند ... مورث اصحاب دعوی بوده که در تاریخ 1399/05/30 درگذشته و نظر به اینکه ماترک آن مرحوم تاکنون تقسیم نشده است لذا خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته می باشیم.

دردمندی واردین ثالث بدین مضمون نثار شرح دادخواست شده است: با توجه به وصیتی که به صورت رسمی نگاشته شده در آن متوفی اراده باطنی خویش را بر اناث و همسرش از جمله ... عنوان و مورد قبولی واقع شده است و از آنجا که قبولی اعلام گردیده است لذا ایشان محق بوده و حق انتقال پیدا کرده است از آنجا که وصیت تملیکی عقد است و موصی له می تواند در زمان حیات موصی وصیت را بپذیرد و این مهم انجام شده است و مالکیت موصی له تا زمان فوت موصی معلق است و چنانچه قبول در زمان حیات موصى له قبول نماید ملکیت پس از فوت را پذیرفته است (یعنی موصی ملکیت معلق به فوت خود را به موصی له واگذار نموده) و زمانی که معلق علیه (فوت) به وجود آید ملکیت برای موصی له محقق نمی گردد لذا قبول موصی له پس از آنکه به عمل آید و موصی له محقق می گردد لذا قبول موصی له پس از آنکه به عمل آید و موصی آنرا الغا ننماید در تمام مدت حیات او باقی است. به عبارت دیگر ادامه وجود وصیت در حکم تدبیر مسلسل و پی در پی آن است بدین جهت هر تصمیم از رد یا قبول به وسیله موصی له در زمان حیات موصی قابل تغییر است مگر رد یا قبول پس از فوت موصی باشد در صورتی که موصی به آن نیز قبض نموده باشد تصمیم نهایی و قطعی است.

دادگاه با عنایت به تقریر مزبور و توجهاً به اظهارات وکلای طرفین و عدم اجابت درخواست خانم ... مبنی بر افزایش خواسته (تحریر ترکه) به جهت اینکه خواسته معنونه درخواست بوده و از شمول مقررات ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است وانگهی تقدیم چنین درخواستی به محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است و استماع آن در مراجع محترم شورای حل اختلاف میسور خواهد بود.

از سویی دیگر ذکر این نکته ضروری است که هر چند مرحوم ... مبادرت به وصیت نسبت به ثلث اموال خویش برای بعد از وفاتش را رسماً عنوان داشته است و جای تردیدی نیست که در زمان وصیت مرحوم ... نیز جز موصی لهم تلقی می شده است لکن سزاوار توجه است که تاریخ وفات مرحوم ... (1397/04/22) بوده و قبل از تاریخ فوت مرحوم ... (1399/05/30) می باشد و آنگونه که وکلای طاری عنوان داشته اند وصیت تملیکی در قالب توافق معلق است که نه فقط متکی به وفات موصی است بلکه به شرط حیات موصی له نیز خواهد بود و چنانچه موصی له پیش از موصی فوت نماید شرط تحقق و اعمال آن منتفی می گردد به عبارت دیگر اهلیت استیفاء موصی له در اجرای وصیت تملیکی علاوه بر ممات موصی به حیات موصی له نیز اتکا دارد و این فقره در قضیه عنوانی ممات منقضی و مفقود است زیرا وفات موصی له پیش ممات موصی می باشد از این منظر دادگاه دعوی طاری را وارد ندانسته و خواهان ها را موصی له یا قائم مقام موصی له در ماترک مرحوم ... نمی داند و بدین وصف مستنداً به مواد 130 و 197 قانون آئین دادرسی و مواد 826، 827 و 829 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واردین ثالث صادر و اعلام می دارد.

و نسبت به دعوی اصلی به جهت اینکه به اساس دعوی ایرادی وارد نیامده است و با لحاظ دانستن درخواست معنونه به غیر ترافع و امور حسبیه و اینکه دلیلی بر تقسیم به نحو تعدیل یا افراز ارائه نشده است دادگاه درخواست را وارد دانسته مستنداً به مواد 304، 315 و 317 قانون امور حسبی حکم به تقسیم ماترک به نحو فروش و تقسیم وجوه حاصله بین ورثه به میزان سهم الارث (پس از کسر دیون متوفی) و احتساب خسارات دادرسی (وفق ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی) صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به آقای ... غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان با توجه به نوع ابلاغ واقعی حضوری تلقی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 82 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل