نمونه رای عدول از شرط فاسخ یا انصراف از انفساخ عقد

15 بهمن 1401 0 151
نمونه رای عدول از شرط فاسخ یا انصراف از انفساخ عقد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انصراف از انفساخ قرارداد، اثر جابجا نمودن چک های موضوع قرارداد، عدول از شرط فاسخ، رای انفساخ، انفساخ قرارداد، رای عدول از شرط فاسخ

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای عدول از شرط فاسخ

دادگاه معتقد است تراضی ضمنی طرفین، مانند جابجا کردن چک های موضوع قرارداد، پس از تحقق شرط فاسخ، برای عدول از انفساخ قرارداد و بقای عقد کفایت می کند.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... به قسمتی از دادنامه شماره 70759 مورخ 12-08-1400 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به انتقال رسمی سند خودرو آزرا کالیفرنیا مدل 2011 به شماره انتظامی 54 س 765 ایران ... و همچنین متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت هزینه دادرسی متساوی با خوانده دیگر آقای ... به میزان 5986000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خوانده می باشد؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و در مجموع با این استدلال که برابر قولنامه عادی مور 21-01-1400 تجدیدنظر خوانده با خرید خودروی مذکور متعهد شده که در صورت عدم پاس شدن چک مندرج در قولنامه به شماره ... مورخ 20-05-1400 به مبلغ 6200/000/000 ریال معامله فسخ می شود ولی طرفین دعوی به موجب سند عادی مورخه 02-02-1400 چک فوق را با 3 فقره چک دیگر به شماره های ... و ... و ... هر سه با سررسید 20-05-1400 تعویض نمودند و در توافق اخیر هیچ گونه اشاره ای به حق فسخ نشده و طرفین به طور ضمنی از شرط فسخ موضوع مبایعه نامه فروش خودروی مستند دعوی عدول نمودند و اراده خود را بر اساس توافق جدید انشاء نمودند و خود را ملزم به آن دانسته اند لذا بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیح صادر شده و دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نشده و لکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت وی به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی با توجه به قرارداد وکالت وکیل تجدیدنظر خوانده که در آن مبلغ حق الوکاله مبلغ 5/000/000 ریال درج گردیده شایسته تعدیل و اصلاح می باشد لذا بنا به مراتب و مستنداً به مواد 353 و 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و با اصلاح حق الوکاله پرداختی طبق تعرفه قانونی به پرداخت حق الوکاله به مبلغ 5/000/000 ریال دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح پیشگفت تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.