اظهارنامه

اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 941
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه نمونه اظهارنامه مطالبه طلب اظهار کننده: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مخاطب: شرکت .../ آدرس: ... موضوع اظهارنامه: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه) بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... باستحضار می رساند: مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فی مابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب...
اوراق قضایی
5 ماه قبل 0 905
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟ نمونه اظهارنامه تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... مطابق با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسماً و قانوناً به استحضار می رساند: همانطور...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1860
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟ نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: خانم/ آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... و کد ملی ... به نشانی تهران، ... مشخصات و اقامتگاه مخاطبین: 1. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 2. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 3. خانم/ آقای ... به...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 923
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوج مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟! مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... مورخ ... اینجانب به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمده ام، ثمره این ازدواج ... فرزند است....
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 951
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ ... یک باب ... را با مشخصات تفصیلی مضبوط...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1562
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش اظهارکننده: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده مخاطب اظهارنامه: مشخصات و اقامتگاه مخاطب موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام احتراما اینجانبان ... وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسماً و قانوناً باستحضار می رساند: مطابق با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1300
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات کامل و آدرس دقیق فروشنده قید گردد. موضوع اظهارنامه: تقاضای فسخ مبایعه نامه شماره ... مورخ ... بدلیل عدم پرداخت ثمن در دفترخانه توسط خریدار مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات کامل و آدرس دقیق خریدار قید گردد. بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار مخاطب محترم، با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 670
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی اظهار کننده: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع: تخلیه به جهت نیاز شخصی مخاطب: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... همچنین بخوانید: چگونگی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد  مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما" اینجانب ... باستحضار می رساند: به موجب اجاره نامه به شماره ... به تاریخ ... اینجانب یک ملک...
تماس با وکیل