شکواییه

نمونه شکواییه فحاشی و توهین اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1572
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فحاشی و توهین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فحاشی و توهین شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... متشاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: فحاشی و توهین محل وقوع جرم: ... تاریخ وقوع جرم: ... مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات نقدی در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... شکایت خود...
نمونه شکواییه سرقت اموال از منزل اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1200
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه سرقت اموال از منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه سرقت اموال از منزل مسکونی شاکی: خانم/آقا ... / کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه (متهم): خانم/آقا .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: سرقت اموال از منزل مسکونی محل وقوع جرم: نشانی منزل به صورت دقیق نوشته می شود. بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... بعنوان...
نمونه شکواییه خیانت در امانت اوراق قضایی
4 سال قبل 0 146
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه خیانت در امانت شاکی: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … مشتکی عنه: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … محل وقوع جرم: تهران، … موضوع جرم: خیانت در امانت تاریخ وقوع جرم: ../../.. مطلب مرتبط: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانبان به وکالت...
نمونه شکواییه فروش مال غیر اوراق قضایی
4 سال قبل 0 752
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فروش مال غیر شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: فروش مال غیر مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... به وکالت از شاکی پرونده،...
نمونه شکواییه ترک انفاق اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1187
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه ترک انفاق شاکی: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: ترک انفاق مطلب مرتبط: چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره ... مورخ ... در دفترخانه شماره ... شهرستان...