a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی حقوقی  > نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند که اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. با شغل …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش من …………………… می باشد بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ …………………….. ریال نمی باشم لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نماید:

                                                                       امضاء خواهان اعسار

مطلب مرتبط: نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی

گواه اول:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان قید شده را ندارد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                       امضاء گواه اول

 

گواه دوم:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان قید شده را ندارد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                       امضاء گواه دوم

بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

مستندات قانونی مرتبط با استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

صورت جلسه نشست قضائی استان بوشهر/ شهر بوشهر 24-06-1399

در پرونده ای با موضوع اعسار (هزینه دادرسی یا محکوم به) ذی نفع در جلسه تعیینی که جهت استماع شهادت شهود تعیین گردیده، اقدام به تعرفه شهودی غیر از اشخاص تعرفه شده در استشهادیه محلی؛ پیوست دادخواست نموده. دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستنبط از ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی اظهارات شهود استماع و صورت جلسه می گردد؛ در صورت عدم حضور خوانده، مراتب در اخطاریه وی درج تا اگر موارد جرحی وجود داشته باشد، اعلام نماید؛ لیکن نیازی به تجدید جلسه برای استماع اظهارات شهود وجود ندارد؛ مگر استمهال خوانده برای اعلام موارد جرح که در این صورت دادگاه بدون استماع اظهارات شهود، جلسه را تجدید می نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/96/2121 شماره پرونده: 69-39-024 تاریخ نظریه: 1396/09/13

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و استشهادیه ضم دادخواست نموده دادگاه دستور حضور مسجلین ذیل استشهادیه را در جلسه دادرسی صادر می نماید خواهان در جلسه حاضر و دو نفر شاهد که از مسجلین ذیل استشهادیه نیستند جهت ادای شهادت تعرفه می نماید وکیل خوانده به این امر که شهود حاضر ذیل استشهادیه را امضاء ننموده اند ایراد می نماید در صورتی که شهود واجد شرایط قانونی شهادت باشند آیا می توان به شهادت آنها استناد نمود؟

صرف نظر از آنکه طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحیح معین کند و به ‌این ‌ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می شود و می تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم ‌به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آنها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین ‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست نماید که چون حضور مسجلین استشهادیه امکان پذیر نیست، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

بدون نظر

پیام بگذارید