بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

اعسار کسبه جزء

اعسار کسبه جزء

به موجب اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه، در اجرای ماده ۱۹ قانون تجارت نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده واحده: افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل باستثنای صاحبان مشاغل موضوع بند «الف» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجاری معاف خواهند بود.

١) کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نکند.

٢) ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیر خالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

مطابق با قانون تجارت، کسبه جزء، تاجر محسوب میشوند اما نسبت به برخی از الزامات قانونی از قبیل داشتن دفاتر تجاری، معاف می باشند. بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که کسبه جزء، یعنی هر فردی که مشغول به کسب و کار است مانند میوه فروش. پیشه ور کسی است که وسیله امرار معاش او، انجام کار و تغییر در اشیاء می باشد مانند نجار. تولیدکنندگان کسانی هستند که اجناسی را تولید می نمایند مانند تولید کفش.

تمامی افراد فوق الذکر اگر فروش سالیانه شان از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید، کسبه جزء محسوب می گردند. ناگفته نماند که این نرخ هر سه سال یکبار توسط رییس قوه قضاییه تعدیل می شود.

تمامی کسانی نیز که خدمات ارائه می دهند اگر مبلغ دریافتی آنان از دو میلیارد ریال در سال تجاوز نکند نیز در زمره کسبه جزء می باشند که این نرخ نیز هر سه سال یکبار توسط رییس قوه قضاییه تعدیل می شود.

مطلب مرتبط: مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

آیا دادخواست اعسار کسبه جزء پذیرفته می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۸۲۹/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۳۹-۹۷۳ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود، در حالی که با عنایت به مواد ۶ و ۱۹ قانون تجارت و نظامنامه ی ماده ۱۹ این قانون مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۰ و ذیل ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کسبه جزء تاجر تلقی نمی‌شوند، بنابراین در فرض سوال دعوای اعسار از محکوم ‌به از کسبه جزء پذیرفته می‌شود.

قابل ذکر است که با استناد به ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میتوان بیان نمود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این افراد ‌اگر مدعی اعسار هستند، می بایست اعلام ورشکستگی نمایند. مضاف بر اینکه به موجب ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی می باشد. فلذا کسبه نیز میتواند شخص حقوقی باشد. ذکر این نکته الزامی می باشد که قسمت اخیر ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی کسبه جزء را از دعوای ورشکستگی معاف دانسته است. ماده فوق مقرر نموده است:

“از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.”

هم چنین ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

“دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن