نمونه رای فراری دادن متهم

28 شهریور 1399 0 124
نمونه رای فراری دادن متهم

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فراری دادن متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فراری دادن متهم دستگیر نشده، فراری دادن زندانی، دستگیری متهم، متواری کردن متهم، فراری دادن متهم

 

چکیده رای

کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده باشد.

مطلب مرتبط: چگونه می توان با زندانی ملاقات نمود؟

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1. ع.م. فرزند غ.، 25 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، مجرد، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی و فراری دادن متهم م.غ. 2. م.غ. مجهول المکان دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و تحصیل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد از خانم م.الف.، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه جهت دفاع از خود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 551 و 294 و 297 و 302 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از حیث جنبه عمومی بزه ضرب عمدی و بیم تجری متهم و سایر اشخاص و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت فراری دادن متهم و بابت کبودی روی بازو و ساعد راست و ران راست مجموعاً به پرداخت چهار دینار و نیم در حق مصدوم و متهم ردیف دوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق مالباخته و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

مطلب مرتبط: آزادی مشروط و نحوه اعمال آن

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه از شماره 1351 مورخ 10/11/91 صادر شده از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی قضیه به تحمل چهار ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و احراز بزهکاری وی و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه فاقد اشکال و منقصت قانونی به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‌عمل آمده دادنامه موصوف را در این قسمت تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به قسمت دیگر دادنامه مزبور که متضمن محکومیت وی تحمل شش ماه حبس به اتهام فراری دادن متهم م.غ. می باشد با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه می گردد م.غ. از اول تشکیل پرونده خود را به مأمورین معرفی نکرده است و پس از دستگیری یا زندان رفتن با کمک ع.م. فراری نشده است در صورتی که ماده 551 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اگر عامل فرار ... عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد»، بنابراین فرد متواری مزبور از طریق قانونی دستگیر یا زندانی نشده بود است تا فرار نماید کسی رو موجبات فرار وی فراهم نموده مستحق مجازات شود علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد تشخیص داده به استناد بند 1 شق ب ماده 257 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظر خواه از اتهام فراری دادن متهم تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.