نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک

 

چکیده رای اعتراض ثالث اجرایی

اگر ثالث به واسطه مبایعه نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می گردد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (ز. ع.) فرزند (م.) و (ف. س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان …، موضوع پرونده اجرایی ۸۹/۲۳۶/۳۱۵ خواهان در دادخواست خویش به طرفیت خواندگان به مبایعه نامه مورخه ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ فیما­بین خود و سایر ورثه، حین الفوت مرحوم (ق. س.) خانم ­ها (ف.) و (ف.) آقایان (الف.) و (ف.) همگی (س.) استناد می­نماید و درخواست رفع توقیف از رقبۀ مزبور را می­نماید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه استنادی، اقرار فروشنده (خوانده ردیف دوم) و اظهارات وکلای طرفین و موادی گواهی گواهان با احراز تقدم تاریخ مبایعه ­نامه نسبت به توقیف ملک مذکور مستنداً به مواد ۵۰۲-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام دادگاه ها در امور مدنی، حکم به رفع توقیف از ملک مذکور صادر و اعلام می­دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می ­باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران – جاویدی

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم (ز. خ. ع.) با وکالت آقای (م. الف.) به طرفیت خانم (ه. ل.ع.) و (ف. س.) از دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۱ شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار نبش میدان بازار کفاش­ها پرونده اجرایی ۲۳۶۱/۳۱۵ صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدّی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرّر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه/ فرهبد – علیمحمدی

بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن