نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

22 شهریور 1400 0 750
نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم احراز سمت خواهان، ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۱۲۸ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اختیار مدیرعامل در طرح دعوا، صورتجلسه تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل شرکت، رای ایراد سمت به مدیرعامل

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

چکیده رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت

شرکت باید اختیار طرح دعوا در محاکم دادگستری را با ارسال نسخه ای از صورتجلسه تفویض اختیار به مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها و متعاقباً انتشار در روزنامه رسمی بدهد و صورتجلسه عادی (بدون ثبت در اداره ثبت شرکتها و ایضاً انتشار در روزنامه رسمی)، بر اساس ماده ۱۲۸ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قابلیت ترتب آثار قانونی را ندارد.

بیشتر بخوانید: دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

رای دادگاه

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ... فرزند ... بعنوان مدیرعامل شرکت ... بطرفیت خواندگان؛ آقایان ۱- ... ۲- ... و ۳- ... هر سه شهرت ... فرزندان ... و خانم ... فرزند ... دائر به خواسته الزام خواندگان (=ورثه مرحوم دکتر ...) به تغییر مالکیت بیمارستان ... از حقیقی به حقوقی با احتساب کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولاً و مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی، دعوی مطروحه توسط مدیرعامل شرکت خواهان اقامه و مآلاً دادخواست توسط ایشان (=مدیرعامل) امضا شده است. ثانیاً و مستنداً به ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد». ثالثاً و موکداً، در شرکتهای خصوصی از جمله شرکت خواهان، ضوابط اقامه دعاوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت در اساسنامه پیش بینی و در خصوص آن تعیین تکلیف می شود. رابعاً و مستنبط از ماده ۲۷ اساسنامه تاسیس شرکت خواهان، صلاحیت اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و ... برای هیات مدیره پیش بینی و مصوب شده که وفق ماده ۲۹ همین اساسنامه، قابل تفویض به مدیرعامل می باشد. خامساً و موکداً، هیچ صورتجلسه ای از هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوی به مدیرعامل شرکت ارائه نشده و در پرونده هم ملحوظ و مشهود نمی باشد. سادساً و تشریحاً حق اقامه دعوی و مآلاً شناسایی امضای مدیرعامل به منظور اقامه دعوی (=موضوع ماده ۲۹ اساسنامه و ایضاً بند «9» ماده ۲۶ آن) متمایز از امضا استاد تجاری و سایر اسناد تعهدآور موضوع بند «۱۱» ماده ۲۶ اساسنامه شرکت خواهان است که آخرین آگهی تغییرات شرکت در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است. سابعاً و نهایتاً، سمت امضاء کننده دادخواست جهت اقامه دعوی محل تردید جدی بوده و مآلاً احراز نمی گردد. ثامناً و مضافاً، ترتب آثار قانونی در صورتجلسه هیات مدیره متضمن حدود اختیارات مدیرعامل، بر اساس ماده ۱۲۸ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، منوط و موکول به ارسال نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکتها و متعاقباً انتشار در روزنامه رسمی است و صورتجلسه عادی (بدون ثبت در اداره ثبت شرکتها و ایضاً انتشار در روزنامه رسمی)، قابلیت ترتب آثار قانونی را ندارد." بناء علی هذا دادگاه مستنداً به بند «۵» ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده ۸۹ همین قانون، قرار رد دعوی شرکت خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- حمزه داودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل