بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۵ دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت

 

چکیده رای

در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر اینصورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

مستند به ماده ۱۵۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۸۷

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت است؟

خلاصه جریان پرونده

آقای د.ث. مدیر تصفیه شرکت منحله ک. به‌ طرفیت ۱ـ اداره ثبت ساوه، ۲ـ آقای س.ج.، ۳ـ آقای ف.ث.، ۴ـ دفتر اسناد رسمی شماره … ساوه، ۵ـ آقای ح.ع.، ۶ـ آقای ق.م. دادخواست توقیف و ابطال اجراییه کلاسه ۱۵۹۳۶/۸۶/۳۵۸ ـ ۱۰/۰۷/۱۳۹۰ تقدیم دادگاه‌های عمومی ساوه و توضیح داده که خوانده دوم با وجود اطلاع از محل اصلی شرکت و اقامت اینجانب با ذکر آدرس کارخانه تعطیل شده مبادرت به اقدامات اجرایی خلاف بند الف ماده ۱۵ آیین نامه‌ای اجرای مفاد اسناد رسمی نموده است در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ خوانده سوم عضو شرکت ۴ فقره چک از شرکت برای تأمین منابع مالی شرکت اخذ تا با تسلیم آن‌ها به خوانده دوم مبلغ ۲۵ میلیون تومان به‌ حساب شرکت واریز شود و دو فقره از چک‌ها دارای تاریخ بوده و ۲ فقره دیگر بدون تاریخ برای تضمین تسلیم ‌شده خوانده دوم هیچ مبلغی به ‌حساب شرکت نریخته و مراتب در ۲۱/۰۹/۱۳۸۵ توسط مدیرعامل وقت شرکت به خوانده سوم اعلام شده این دادخواست در شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به کلاسه ۹۰۰۴۴۸ ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره ۴۷۸ ـ ۲۸/۸/۹۰ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر نموده است (ص ۱۵ و ۱۶) دادگاه به ‌موجب دادنامه شماره ۵۶۸ ـ ۶/۱۰/۹۰ چنین استدلال نموده است «… اقدامات اجرایی از سوی اداره ثبت ساوه انجام نشده بلکه در راستای نیابت ارسالی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در خصوص مطالبات آقای س.ج. و شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص مطالبات آقای ح.ع. بوده است و به استناد ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی ۱۶ دادگاه عمومی تهران صادر کرده است (ص ۶۵ و ۶۶) پرونده در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۹۰۰۸۰۱ ثبت و آقای ص.گ.ف. به وکالت از خوانده ردیف ۶ (ص ۷۵) و آقای ر.ت. به وکالت از خوانده ردیف ۵ خود را معرفی نموده است (ص ۷۸) دادگاه پس از جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ به ‌موجب دادنامه شماره ۵۶۶ ـ ۴/۶/۹۱ چنین رأی داده است: (… اولاً دادگاه دعوی را متوجه خواندگان ردیف اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم ندانسته و ذی‌نفع اجراییه نیستند و قرار رد دعوی خواهان صادر می‌شود ثانیاً در خصوص خوانده دوم خواهان دلیلی اقامه نکرده که نشانگر اعمال من غیر حق خوانده در نحوه تحصیل چک باشد یا برخلاف صدور دستور اجرا باشد و حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز رد می‌کند …» (ص ۹۳ و ۹۴) با تجدیدنظرخواهی خواهان از این رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۰ طبق دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۹/۱۱/۹۱ با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت ساوه صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند که در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ به این شعبه ارجاع شده است.

مطلب مرتبط: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

رای دیوان

قطع ‌نظر از اینکه اجراییه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده نه ساوه، با عنایت به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل زمانی … است که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبتی خاتمه و مزایده انجام و برنده آن نیز مشخص شده است. به‌ موجب تبصره ذیل ماده ۱۵۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ به علت فروخته شدن کارخانه موضوع دعوی به شخص ثالث و تنظیم صورت ‌مجلس مزایده قرار صادره قابل ‌تأیید نبوده رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی است بنا به‌ مراتب پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اعاده می‌شود.

رئیس شعبه ۵ دیوان ‌عالی کشورـ مستشار
معینی ـ کریم ‌زاده

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن