نمونه رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث

07 آذر 1400 0 227
نمونه رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فیروزآباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست علیه ورثه، جلب ثالث، اصیل در دعوا، عدم امکان جلب اصیل، ثالث دعوی، رای عدم امکان جلب اصیل

 

چکیده رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث

خواهان بایستی دعوای خود را به طرفیت تمام ذینفعان مطرح نماید. در غیر اینصورت امکان رفع این نقیصه با جلب ثالث نمودن خوانده دعوای اصلی وجود ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ها و آقایان ۱. ... فرزند ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... همگی ... فرزندان ... 9. ... فرزند ... 10. ... فرزند ... و 11. ... فرزند ... همگی با وکالت آقای ... به طرفیت آقایان و خانم ها 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... همگی ... فرزندان ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... همگی ... فرزندان ... به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ... یک قطعه زمین زراعی به میزان ۱۵ من از پلاک ثبتی ... واقع در فیروز آباد، خیابان ... به انضمام خسارت و هزینه های دادرسی و حق الوكاله وکیل با عنایت به اینکه طی جلسه دادرسی مورخ 21/02/1400 طی تحقیق از طرفین مشخص گردید آقای ... پس از مورث فوت نموده و فرزندان ایشان خواندگان ردیف پنجم تا یازدهم هستند اما همسر ایشان به نام خانم ... طرف دعوی نمی باشد. همچنین خانم ... یکی دیگر از وراث متوفی پس از مورث خود فوت نموده و فرزندان ایشان خواهان های ردیف دوم تا هشتم هستند و یکی دیگر از فرزندان ایشان به نام ... فوت نموده و فرزندان ایشان خواهان های ردیف نهم و دهم هستند اما همسر نامبرده به نام ... که در قید حیات می باشد طرف دعوی قرار نگرفته است. بنابراین صرف نظر از ماهیت موضوع، با توجه به اینکه تمامی وراث، طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به گواه ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس می باشد.

دادرس دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فیروز آباد - هادی دهقان

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست جلب ثالث

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱. ... فرزند ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... همگی ... فرزندان ... 9. ... فرزند ... 10. ... فرزند ... و 11. ... فرزند ... همگی با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 26/02/1400 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فیروزآباد که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تقسیم ترکه صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تجدیدنظر خواهان ها دعوای خود را به طرفیت همه وراث متوفی اقامه نکرده اند و جلب ثالث به منظور رفع این قضیه و اضافه نمودن سایر وراث که طرف دعوا واقع نشده اند وجاهت ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی آنان به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان فارس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل