نمونه رای اثبات وقوع بیع

06 دی 1399 0 620
نمونه رای اثبات وقوع بیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 5 دادگاه حقوقی قدس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع بیع، دعوای تقابل، الزام به تسلیم مبیع، رای اثبات وقوع بیع

 

چکیده رای اثبات وقوع بیع

خواسته اثبات وقوع بیع نظر به اینکه این امر نوعی تحصیل دلیل است و با وظیفه ذاتی دادگستری که همانا فصل خصومت می باشد مغایرت دارد و اشخاص می توانند با ارائه قرارداد خویش الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی بخواهند.

 

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ... پرونده کلاسه ... و ... در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با در نظر داشتن مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. در این پرونده آقای ... با وکالت ١) خانم ... ٢) آقای ... دعوایی به خواسته اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین به متراژ 3458/10 متر مربع که در آن یک باب سالن به متراژ 982/90 متر مربع احداث گردیده است و تسلیم مبیع و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقای ... مطرح و وکلای محترم خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند که قبلاً بموجب دادنامه صادره از شعبه ٥ دادگاه حقوقی قدس به شماره ... حکم به تحویل مبیع علیه خوانده صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ١٥) نقض گردیده است سپس با یافتن مدرک جدید درخواست اعاده دادرسی مطرح و شعبه محترم مذکور با این استدلال که سبب دعوای بدوی قرارداد مورخ 1394/12/17 بوده نه قرارداد بیع مورخ 1394/12/15 درخواست اعاده دادرسی را رد نموده و خواهان را به طرح دعوای حاضر ارشاد نموده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را داریم.

خوانده نیز در دفاع از خود لایحه تقدیمی به تاریخ 1399/02/18 به شماره ... ارائه نموده و علاوه بر آن دادخواست تقابل در پرونده کلاسه ... به خواسته اعلام بطلان قرارداد مطرح نموده است و وکلای محترم خوانده تقابل آمادگی خویش را جهت دفاع از آن اعلام داشته اند دادگاه بر این عقیده است که اولاً الفاظ عقود که مورد استفاده طرفین واقع می گردد تا جایی موثر خواهد بود که اراده مشترک طرفین در قالب آن قابل توجیه باشد که قبلا در رسیدگی مفصلی که در پرونده کلاسه ... همین دادگاه میان همین اصحاب دعوا انجام شده به موضوع رسیدگی و حکم صادر شده است و اگر ارشاد دادگاه محترم تجدیدنظر در دادنامه صادره به تاریخ 1398/12/30 شماره ... و لزوم خروج اشخاص از بن بست عدالت و احقاق حق نبوده، دادگاه اجازه ای برای ورود مجدد در ماهیت دعوا برای خود قائل نبود لذا با عنایت به موارد پیش گفته و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و دفاعیات بلاوجه خوانده، دعوای خواهان را نسبت به خواسته دوم وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٤٢ و ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ١٠ و ٢١٩ قانون مدنی ضمن مردود دانستن ادعای بطلان قرارداد که در قالب دعوای تقابل مطرح گردیده، حکم به محکومیت خوانده اصلی به تحویل مبیع مطابق با قرارداد مورخ 1394/12/15 به خواهان و پرداخت خسارات دادرسی در حق وی صادر و اعلام میدارد اما در رابطه با خواسته اثبات وقوع بیع نظر به اینکه این امر نوعی تحصیل دلیل است و با وظیفه ذاتی دادگستری که همانا فصل خصومت می باشد مغایرت دارد و اشخاص می توانند با ارائه قرارداد خویش الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی بخواهند کما اینکه در ما نحن فیه چنین صورت نگرفته است لذا دادگاه خواسته مطروحه را منطبق بر مقررات ندانسته و مستنداً به ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان اصلی را صادر و اعلام می دارد آرای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه 5 دادگاه حقوقی شهر قدس

بیشتر بخوانید: دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به چه معناست؟

رأی دادگاه تجدیدنظر

"در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... به طرفیت آقای ... از دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که به موجب آن ضمن مردود دانستن دعوای متقابل تجدیدنظر خواه به خواسته بطلان قرارداد (معامله) شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ... شهر قدس که در آن یک باب سالن به متراژ 982/90 مترمربع احداث گردیده است حکم بر محکومیت مشارالیه به تحویل مبیع مطابق قرارداد مورخ ... به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است دادگاه با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظر خواه دلیل متقن و محکمه پسندی دال بر فسخ یا بطلان معامله فیمابین ابراز نداشته است و به محض انعقاد قرارداد مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن بوده و بایع مکلف به تسلیم مبیع می باشد. بنابراین با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید، این رای حضوری و قطعی است.

شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.