نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع دادگاه ضمن اعلام بطلان معامله، وفق رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله به قیمت روز ملک با وصف همان مبیع می نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای دادگاه

گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ و در وقت فوق العاده پرونده کلاسه … تحت نظر است و جلسه شعبه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پیرامون خواسته آقای … فرزند … به طرفیت آقای … فرزند … مبنی بر اعلام بطلان معامله (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله شماره … مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع به ارزش منطقه ای …) ارزش منطقه ای ملک … ریال و مطالبه خسارت (مطالبه خسارات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطابق بنده ۳ ماده ۵ به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی) به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، استرداد ثمن معامله (استرداد ثمن پرداختی معامله به نرخ روز عرفی مبیع به مبلغ ۲/۵ میلیارد ریال طبق نظر کارشناس) به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته: بنده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹ پیرو مبایعه نامه پیوست چهار قطعه زمین به مساحت ۲۸۰۰ متر از خوانده خریداری نمودم و ثمن را به ایشان پرداخت نمودم و خوانده اذعان داشتن که زمین قابل انتقال و بهره برداری می باشد لیکن بعد از قبض ثمن و استعلام بنده از ادارات راه و شهرداری مشخص شد مبیع از اراضی دولتی غیرقابل انتقال و مستحق للغیر می باشد حال با استناد به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که بیع فاسد را در تملک بی اثر میداند و وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ بایع ضامن درک است از شما حضرتعالی تقاضای صدور حکم به بطلان معامله فی مابین و محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات و غرامات وفق ستون خواسته وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی از محضر دادگاه مورد استدعاست. در ضمن با توجه به مبلغ بالای هزینه دادرسی و عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را می نمایم. نظر به اینکه اینجانب به لحاظ عدم تمکن مالی توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۱/۶۹۲/۱۴۴/۹۷۸ ریال مربوط به دادخواست تقدیمی را ندارم لذا با توجه به مستندات ابرازی، رسیدگی و صدور حکم بر معافیت و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست. مع الوصف دادگاه با استعانت از خداوند متعال و ملاحظه محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام نموده و به شرح زیر انشاء رای می نماید.

با عنایت به ملاحظه رونوشت نظریه شماره … مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ کارشناس رسمی دادگستری که ضم دادخواست گردیده است و بیان داشته که ملک مورد خواسته در اراضی دولتی واقع است و عدم حضور خوانده در دادگاه و علم تعرض به ادعای خواهان و با عنایت به اینکه خواهان طبق صورتجلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اظهار داشته که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بابت ثمن معامله به همراه دو فقره چک به شماره های … و … نیز به خوانده بابت ثمن معامله پرداخت نموده و خواستار استرداد آن ها نیز می باشد مع الوصف دادگاه مجموعا استناداً به مواد ۳۳۱ و ۳۴۸ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۸۴ و ۸۹ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه شماره … مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ و محکومیت خوانده به استرداد دو فقره چک یاد شده و به پرداخت قیمت روز ملک با وصف پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی قطعه … واقع در بخش بومهن با جلب نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام و با کسر مابقی پرداخت نشده ثمن وفق قرارداد و نیز کسر مبلغ دو فقره چک یاد شده در حق خواهان و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی با توجه به بطلان مبایعه نامه فوق الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس – احمد نجفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top