نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوا

03 فروردین 1402 0 2044
نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد بی نفعی خواهان، ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی، بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات شکلی به دعوای خواهان، ایراد عدم احراز سمت، دفاع خوانده در جلسه رسیدگی، رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن

مطلب مرتبط: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

چکیده رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن

با توجه به اینکه خواهان به عنوان وکیل مبادرت به فروش ملک نموده است، چنانچه مدعی حقی (فسخ بیع نامه) است اصیل می بایست اقدام به طرح دعوا نماید. لذا دادگاه به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان، اقدام به صدور قرار رد دعوا نموده است.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده

رای دادگاه بدوی

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۳۸۴۳۰۸۵ تاریخ دادنامه: 18-05-1401

در خصوص دعوی آقای ... فرزند ... به وکالت از آقای ... فرزند ... بطرفیت آقای ... به خواسته اعلام فسخ بیع نامه شماره 62916 مورخ 10-03-1396 مقوم به 20/100/000 ریال با ارزش منطقه ای ملک 14/700/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... چالوس به شرح متن دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوستی با بررسی جامع اوراق و محتوای پرونده و مستندات موجود در قسمت اخیر شرح دادخواست وکیل خواهان درج گردید: موکل به وکالت نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نموده است و اظهارات شخص خواهان در جلسه رسیدگی حکایت از آن دارد که خواهان مالک زمین (مبیع) نبوده و به وکالت از شخص یا اشخاص دیگر مبادرت به فروش ملک نموده است و تصویر مبایعه نامه در قسمت فروشنده در کنار نام خواهان با وکالت درج گردید با وصف این اظهارات وکیل دادگستری و شخص خواهان در جلسه دادرسی و تصویر مبایعه نامه موضوع دعوی دلالت بر آن دارد که خواهان پرونده حاضر به وکالت از مالک رقبه ثبتی اقدام به معامله نموده است استناد به فروش زمین از سوی خواهان به وکالت از مالک هر چند تصویری از وکالت نامه فی مابین خواهان با مالک رسمی ارائه نگردید حتی اگر با تفویض کلیه اختیارات قانونی اعم از فروش و به صورت بلاعزل باشد. پرواضح است صرف عقد وکالت موجب انتقال مالکیت نخواهد بود و نمی توان وکالت را مبنای انتقال مالکیت و جزء عقود تملیکی دانست بلکه ماهیتا عقدی است اذنی و در واقع اقدامات وکیل در چهارچوب وکالت نامه در حق موکل موثر است و آثار این اقدامات و تنظیم قرارداد به وکالت از مالک به شخص مالک یا اصیل بر می گردد نه به شخص وکیل بنابه مراتب طرح دعوی تائید فسخ بیع نامه ای که به وکالت از اصیل تنظیم گردید و در ستون خواهان دادخواست نام وکیل مدنی درج گردید این دعوی ایشان به عنوان اصیل قابلیت شنیدن را ندارد و ذی نفعی و ذی سمتی در طرح دعوی از قواعد آمره دادرسی است بنابه مراتب دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران می باشد.

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140147390005965936 تاریخ دادنامه: 24-07-1401

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... فرزند ... بطرفیت آقای ... فرزند ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۳۸۴۳۰۸۵ مورخه 18-05-1401 صادره از سوی شعبه چهارم حقوقی دادگاه عمومی شهرستان چالوس که بموجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه (خواهان نخستین) بخواسته اعلام فسخ بیع نامه شماره ۶۲۹۱۶ مورخه 10-03-1396 بلحاظ ذینفع و ذی سمت نبودن قرار رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که تجدیدنظر خواه (خواهان نخستین) بوکالت از خانم ... طی فروش نامه ۶۲۹۱۸ که در دادخواست و دادنامه فوق به اشتباه شماره ۶۲۹۱۶ قید شده است ملک موضوع دعوی را به تجدیدنظر خوانده به عقد بیع واگذار نموده است و الان بلحاظ عدم پرداخت ثمن معامله، دعوی فوق را مطرح نموده است که دادنامه اشاره شده صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده، رای مورد اعتراض مطابق قانون صادر شده است زیرا تجدیدنظر خواه بعنوان وکیل مبادرت به فروش ملک نموده است و چنانچه مدعی حقی باشند، اصیل باید نسبت به طرح دعوی اقدام نماید بنابراین تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد و مستنداً به مواد ۳۵۱، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح ماده ۲ استنادی در دادنامه به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد این رای قطعی است.

قضات شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل