نمونه رای مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معیار تعیین نفقه اقارب، میزان نفقه زوجه، تاثیر ملائت زوج بر میزان نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، رای مطالبه نفقه

مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟

چکیده رای مطالبه نفقه

در تعیین میزان نفقه زوجه به عنوان یک الزام قانونی، نیاز و شئونات وی ملاک عمل بوده و ملائت یا عدم ملائت و توانایی مالی زوج تاثیری در آن ندارد لیکن در تعیین نفقه اقارب مانند فرزندان مشترک توانایی مالی شخص باید مدنظر قرار گیرد.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقای … فرزند … و خانم … فرزند … به طرفیت یکدیگر، نسبت به دادنامه ی شماره ۱۴۰۱۲۲۳۹۰۰۰۰۸۱۱۴۹۵ مورخ ۰۱-۰۴-۱۴۰۱ صادره از شعبه ی ۱۱ شورای حل اختلاف شهرستان … که طی آن حکم به پرداخت تعدیل نفقه زوجه و فرزند مشترک به مبلغ ماهیانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق زوجه و ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت فرزند مشترک، با توجه به محتویات پرونده، در خصوص اعتراض زوج توجهاً به اینکه در تعیین میزان نفقه زوجه در اجرای تکلیف قانونی زوج ملائت یا عدم ملائت وی ملاک عمل نبوده بلکه هزینه ها و شئونات زوجه صرف نظر درآمد زوج بابت نفقه بررسی و ملاک عمل قرار می گیرد و در مانحن فیه نیز نظریه کارشناسی بر همین مبنا بوده و مبلغ تعیین شده نیز با توجه به تورم جاری و هزینه های زندگی یک شخص قابل توجه نمی باشد، در خصوص اعتراض زوجه نیز با توجه به عدم تعرض به نظریه کارشناسی در موعد مقرر و در نظر گرفتن ملائت زوج در خصوص نفقه فرزند مشترک اعتراض موثر در مقام نیست لذا من الحیث المجموع با توجه به لایحه ی تقدیمی معترضین و اقدامات معموله در مرحله ی رسیدگی شورای حل اختلاف، نظر به این که از ناحیه ی معترضین، ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده است و رای صادره با توجه به سیاق و جهات مندرج در آن وفق مقررات قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت تشریفات و اصول دادرسی، فاقد ایراد و اشکال قانونی است. لذا با رد اعتراض مستند به ماده ی ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف و اصلاح رد دادخواست به جهت عدم مطابقت با مواد مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن