نمونه رای دادگاه جزایی

نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1147
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مزاحمت تلفنی، افتراء، ماده 641 قانون مجازات اسلامی، اصل برائت، ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا بیشتر بخوانید: نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 365
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رعایت مصلحت نوجوان، اخراج متهم نوجوان از کشور، ورود غیرقانونی به کشور، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، رای عدم اخراج متهم نوجوان افغانستانی از کشور بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی چکیده رای عدم اخراج متهم نوجوان...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1534
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول (103 جزایی سابق) دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه نامشروع، ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، عمل منافی عفت، ماده 212 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رای رابطه نامشروع بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 1209
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار منع تعقیب که از شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد پیش فروش، انتقال مال غیر در قرارداد پیش فروش، اتهام خرید مال غیر، مالکیت شاکی در فروش مال غیر، اصل برائت، قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه فروش مال...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 394
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع وفق ماده 97 قانون تامین اجتماعی و استفاده از دفترچه غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 97 قانون تامین اجتماعی، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت، استفاده از دفترچه غیر، جزای نقدی در حق دولت، رای تحصیل مال از طریق نامشروع بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 654
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آزادی مشروط، شرایط پذیرش آزادی مشروط، ماده 43 قانون مجازات اسلامی، ماده 60 قانون مجازات اسلامی، رای پذیرش درخواست آزادی مشروط مطلب مرتبط: آزادی مشروط و نحوه اعمال آن چکیده رای پذیرش درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی محکوم علیه ملزم است ظرف حداکثر دو سال...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 750
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق کیفری، ماده 53 قانون حمایت خانواده، ارتباط نفقه و تمکین، عدم سوء نیت زوج در ترک انفاق، قرار منع تعقیب ترک انفاق بیشتر بخوانید: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر چکیده قرار منع تعقیب ترک انفاق وفق ماده 53 از...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 502
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجود جهات مخففه، حق بر مجازات نشدن، فقدان سابقه موثر کیفری، کنترل بزهکار، اصلاح مرتکب، رای معافیت از کیفر   چکیده رای به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 267
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 24 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا   چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 755
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت ناشی از جرم، رای ضرر و زیان ناشی از جرم بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چکیده رای ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه ضرر...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 444
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال منافع، انتقال منافع مال غیر، رهن، ملک غیر، کلاهبرداری انتقال منافع مال غیر، رهن ملک غیر، انتقال منافع، کلاهبرداری، رویه شماره 43 مورخ 10-08-1351 دیوان‌ عالی کشور، رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت   چکیده رای به رهن گذاشتن...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 337
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فراری دادن متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فراری دادن متهم دستگیر نشده، فراری دادن زندانی، دستگیری متهم، متواری کردن متهم، فراری دادن متهم   چکیده رای کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 617
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جعل و استفاده از سند مجعول، رکن ضرری جعل، تحقق بزه جعل، عنصر ضرری در بزه جعل   چکیده رای (جعل و عنصر ضرری آن) احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.   رای بدوی اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض‌های خرید و...
تماس با وکیل