مطالب حقوقی

دعاوی حقوقی
12 ساعت قبل 0 629
مفهوم کاهش خواسته  با تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، رسیدگی در دادگاه حقوقی، آغاز می گردد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و در نهایت، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در محدوده خواسته مندرج در دادخواست می باشد. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته می باشد. این امر بدین معنا است که خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. بطور مثال خواهان، دادخواستی را تحت عنوان مطالبه وجه به...
دعاوی حقوقی
19 ساعت قبل 0 5180
نحوه افزایش خواسته و آثار آن شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا می باشد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و النهایه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در راستای خواسته مندرج در دادخواست می باشد. تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، به منظور و هدف خاصی صورت می گیرد بطور مثال وی، خواهان مطالبه ضرر و زیان می باشد و یا آنکه تقاضای تخلیه عین مستاجره را دارد و ... فی الواقع  خواهان دعوا  که  خود را...
دعاوی حقوقی
23 ساعت قبل 0 491
دعوای تقابل چیست؟ دعوای تقابل در زمره یکی از دعاوی طاری می باشد که بموجب آن، خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل ادعای خواهان، جهت دفاع از خود، مطرح نماید. نکته مهم و اساسی در طرح دعوای تقابل این است که این دعوا، می بایست با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا وحدت منشأ باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم دعوای تقابل و شرایط طرح آن پرداخته شود.  مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن شرایط لازم جهت طرح دعوای تقابل ۱)...
دعاوی حقوقی
23 ساعت قبل 0 11
تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل دعوای تقابل به دعوایی گفته می شود که از سوی خوانده دعوای اصلی، بطرفیت خواهان دعوا مطرح می گردد به شرط آنکه با دعوای اصلی دارای وحدت منشأ یا ارتباط کامل باشد. مهلت تقدیم دادخواست تقابل، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد و می بایست به دادگاهی تقدیم گردد که دعوای اصلی در آن جریان دارد. چنانچه خوانده دعوای اصلی، این دعوا را مطرح نماید، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، تکالیفی را در رسیدگی بر عهده خواهد داشت که در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل...
دعاوی کیفری
2 روز قبل 0 580
نحوه صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه زمانی که دادیار یا بازپرس پرونده در دادسرای محل وقوع جرم، پس از انجام تحقیقات و استماع اظهارات طرفین و شهود آنان، شکایت مطروحه را وارد ندانسته و اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نماید، شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار صادره اعتراض نماید که به اعتراض وی در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. دادگاه کیفری دو با بررسی لایحه اعتراضی شاکی، یا اعتراض وی را وارد ندانسته و اقدام...
دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 1719
مفهوم جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری می باشد. جلب ثالث زمانی انجام می گیرد که یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، شخص ثالثی را به دعوا فراخوانده تا از اصحاب دعوا شود. فی الواقع طرح دعوای جلب شخص ثالث در دادگاه بدین نحو خواهد بود که هر یک از خواهان و یا خوانده زمانی که حضور شخص ثالثی را در روند رسیدگی شان، لازم و ضروری بدانند، می توانند تا پایان جلسه اول رسیدگی، دلایل احضار شخص ثالث را به دادگاه ارائه نموده...
دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 28
مفهوم ورود ثالث دعوای ورود ثالث زمانی مطرح می گردد که شخص ثالثی، در دادرسی که میان دو طرف دیگر در حال رسیدگی می باشد، خود را محق دانسته و یا آنکه خود را در محق دانستن یکی از طرفین، ذینفع می داند. شخص ثالث، می تواند تا زمانی که ختم دادرسی، اعلام نشده است، وارد دعوا شود. همچنین زمانی که شخص ثالث، وارد دعوا می شود، جزء اصحاب دعوا تلقی می گردد. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ورود شخص ثالث مقرر نموده است: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای...
دعاوی حقوقی
5 روز قبل 0 26
مفهوم دلیل مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی واژه دلیل در معنای لغوی به معنی راهنما، نشان، علامت و ... آمده است. در اصطلاح علم حقوق، دلیل به دو مفهوم بکار می رود. دلیل در مفهوم خاص، همان معنایی است که مقنن در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان نموده است که در دادگاه، سبب قناعت وجدانی قاضی رسیدگی کننده به دعوا نسبت به واقعیت ادعای مطروحه می شود. اما دلیل در مفهوم عام خود، بمعنای فراهم نمودن وسایلی است که سبب قناعت وجدانی قاضی می شود. آنچنان که گفته می شود بار اثبات...
دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 43
مفهوم نیم عشر اجرایی زمانی که فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم می گردد، بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع وی صادر شده است) اجرائیه صادر و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد. پس از وصول پرونده، دادورز اجرای احکام، با انجام استعلامات سه گانه (بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راهنمایی و رانندگی کشور) اقدام به شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه می نماید تا با توقیف و بازداشت اموال، ترتیب وصول محکوم به، نیم عشر اجرایی (حق اجرا) و هزینه های...
دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 29
تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم روال متداول در واحد اجرای احکام دادگاه در تقسیم وجوهی بدست آمده از محکوم علیه آن است که معمولا این وجوه به صندوق دادگستری سپردن شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده و در هر صورت بنا به تقاضای محکوم له، هر آنچه که به نفع او در دادنامه قید شده باشد (محکوم به) به وی پرداخت و هزینه های اجرایی (هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته است مانند حق الزحمه ارزیاب) که انجام داده است به وی داده شده و...
دعاوی حقوقی
7 روز قبل 0 39
توقیف حقوق مستخدمین زمانی که فرد بدهکار (محکوم علیه) به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له می گردد، پرونده پس از صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه مقدمات اجرای حکم را فراهم نیاورد، قانونگذار راه هایی را پیش بینی نموده است تا بموجب آن محکوم له بتواند طلب خود را از محکوم علیه دریافت نماید. یکی از این روش ها توقیف حقوق محکوم علیه می باشد، مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق کارمندان در صورت صدور حکم...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 1 2024
اشتباه در صدور اجرائیه اجرائیه صادره از سوی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب ورقه اجرائیه دادگاه خواهد بود (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی). گاهی اوقات ممکن است که در صدور اجرائیه از سوی دادگاه، اشتباهی رخ دهد در اینصورت بنا به درخواست هر یک از طرفین و یا بصورت...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 4047
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه اجرائیه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب برگه اجرائیه دادگاه خواهد بود. همانگونه که فوقاً ذکر گردید اجرای حکم علی القاعده با صدور اجرائیه بعمل می آید. این امر بدین معناست که تا زمانی که اجرائیه صادر نشود، اقدامات اجرای اجباری حکم نمی تواند آغاز شود. با...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 2 795
شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته در اصطلاح علم حقوق، تامین اقدامی احتیاطی جهت جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد و اقدامی است که با درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع مطابق با ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. تبدیل تامین بمعنای بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، می باشد. بدین صورت که درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی و درخواست می نماید که این...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 44
شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم از منظر حقوقدانان، تامین عبارت است از اقدامی که بنا به درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع تامین، اقدامی احتیاطی در راستای جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد. تبدیل تامین به اقدام حقوقی گفته می شود که به موجب آن، درخواست بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، مطرح می گردد. بدین صورت درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی می نماید که این مال یا اموال، بازداشت شود و به...
تماس با وکیل