مطالب حقوقی

امور قراردادها
5 ساعت قبل 0 529
نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می شود خیار دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. فی الواقع خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ نماید. به این حق، اصطلاحاً...
دعاوی ملکی
23 ساعت قبل 0 21
نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار قلع و قمع در لغت بمعنای از ریشه کندن و نابود کردن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا بکار می رود. علی الاصول این دعوا زمانی مطرح می گردد که متصرف یک ملک، پس از تصرف در ملک دیگری، بدون داشتن مجوز قانونی یا بدون اجازه مالک، اقدام به احداث بنا یا غَرس اشجار می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار پرداخته شود. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید دعوای...
دعاوی تجاری
3 روز قبل 0 54
نحوه درخواست صدور اجراییه چک یکی از موارد و مقرراتی که مقنن در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است و بموجب آن، کل فرآیند دادرسی حذف گردیده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه به محض وصول درخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق العاده، اقدام به صدور اجراییه...
دعاوی حقوقی
3 روز قبل 0 1139
نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان "اعتراض ثالث اجرایی" بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال توقیف شده است، مطرح نماید یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست...
دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 63
اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم چگونه است؟ مقصود از اعاده دادرسی ار سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است. به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرچع صادرکننده حکم را اعاده دادرسی گویند. لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد که بموجب آن امکان رسیدگی مجدد پرونده نزد مرجع صادرکننده حکم قطعی، میسر می گردد. مقنن در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را احصا نموده است....
دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 30
نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می باشد. چنانچه رایی که از دادگاه صادر می گردد با حقوق اشخاص ثالثی که در دادرسی حضور ندارند در تضاد باشد، شخص ثالث می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر مطرح می گردد. این شیوه از اعتراض، فقط از سوی اشخاص ثالث و تنها برای آنها متصور است. به عبارتی دیگر اشخاص ثالث این حق را ندارند که سایر طرق شکایت از...
دعاوی ملکی
1 هفته قبل 0 646
دعوای تعدیل اجاره بها در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که مربوط به املاک تجاری است و قبل از سال 1376 بین موجر و مستاجر منعقد شده است اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از ملک، یا تاریخی که حکم قطعی به تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال گذشته باشد، فرد می تواند دادخواست تعدیل اجاره بها را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آنان، پرونده را جهت تعیین اجاره به کارشناس رسمی...
دعاوی ملکی
1 هفته قبل 0 387
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به غیر از دعوای تخلیه، یکی دیگر از دعاوی که میان موجر و مستاجر قابل طرح می باشد، دعوای تعدیل اجاره بها می باشد. دعوای تعدیل اجاره بها اگر از سوی موجر مطرح شود بمعنای افزایش مبلغ اجاره است اما اگر از سوی مستاجر مطرح شود بمعنای کاهش اجاره بها می باشد. نکته قابل ذکر این است که دعوای تعدیل اجاره بها صرفا مربوط به قراردادهای اجاره ای می باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. این...
دعاوی خانواده
1 هفته قبل 0 88
نحوه طرح دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس یا تخلف از شرط صفت تدلیس به انجام عملیاتی گفته می شود که منجر به فریب طرف معامله می گردد (مستنبط از ماده ۴۳۸ قانون مدنی). جهت تحقق تدلیس لازم است که اولاً عملیات فریبکارانه، حادث‌ گردد ثانیاً انجام این عملیات، باعث فریب طرف مقابل گردد. بطور مثال در عقد ازدواج، مرد خود را دارای مقام مهم در یکی از ارگان های مهم دولتی معرفی می نماید. اگر هر یک از زوجین، در عقد ازدواج مرتکب تدلیس شود، طرف مقابل این حق را خواهد داشت که تحت شرایط...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 64
حافظ اموال کیست؟ حافظ اموال به فرد مسئولی گفته می شود که جهت محافظت از اموال منقول توقیف شده، تعیین می گردد. بدیهی است که وی می بایست فرد امانت دار و قابل اعتمادی باشد که نه تنها دخل و تصرفی در اموال بازداشت شده، انجام ندهد بلکه جهت حفاظت از اموال و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط، اقدامات لازم را بعمل آورد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص حافظ اموال و نحوه تعیین وی مطابق با قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شود. بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام...
دعاوی کیفری
2 هفته قبل 0 69
جرم ازدواج با زن شوهردار یا در عده مطابق با قوانین و مقررات موجود، هر یک از زن و مردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط لازم جهت تحقق عقد نکاح، از موانع نکاح نیز مبرا باشند. یکی از مهم ترین مواردی که جزء موانع نکاح می باشد، در قید زوجیت یا عده بودن زوجه است. از منظر قانونی و شرعی، ازدواج با زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، جایز نمی باشد. حال اگر زنی که در قید زوجیت یا عدم دیگری است با...
دعاوی خانواده
2 هفته قبل 0 315
ازدواج با زن شوهردار بعنوان یکی از موانع نکاح ازدواج یا همان نکاح در قانون مدنی ایران تعریف نشده است اما در اصطلاح حقوقی میتوان آن را چنین تعریف نمود: «نکاح قراردادی است که بموجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده ای را تشکیل می دهند.» در فقه اسلامی نیز نکاح چنین تعریف شده است: «نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد.» با استناد به تعاریف فوق‌ میتوان اینگونه بیان نمود که زمانی که دختر...
دعاوی کیفری
2 هفته قبل 0 52
نحوه طرح دعوای فریب در ازدواج  یکی از شرایط مهم در صحت عقد نکاح، تعیین زن و شوهر به نحوی است که برای هیچ یک از آنها در شخص طرف مقابل، شبهه ای وجود نداشته باشد که این امر در ماده 1067 قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. گاهی اوقات مشاهده می گردد که هر یک از زن یا شوهر پیش از جاری گردیدن خطبه عقد، طرف مقابل را فریب داده که بر مبنای آن فریب، عقد ازدواج صورت می گیرد. این عمل، از منظر مقنن جرم بوده که مرتکب آن وفق ماده 647...
دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 1 9230
شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار اعسار از ریشه عُسر و به معنی فقر و تنگدستی است. اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه ها و بدهی خود بر نمی آید. وقتی کسی در دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به شخصی شود و توان اجرای حکم صادره را نداشته باشد می تواند "تقاضای اعسار" کند. در فرایند اجرای محکومیت های مالی گاه محکوم علیه در عین آنکه ممتنع از اجرای حکم نیست، توانایی مالی برای پرداخت مال...
امور قراردادها
3 هفته قبل 0 68
نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد اصطلاح تعهد از منظر علم حقوق بمعنای رابطه حقوقی میان دو یا چند نفر است که مطابق با آن، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری می شوند. در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند و نمی توانند بدون دلیل از اجرای قرارداد، امتناع ورزند. مقنن در ماده 219 قانون مدنی بدین مورد، اشاره نموده است. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف...
تماس با وکیل