نمونه قرارداد اجاره املاک اوقافی

10 شهریور 1399 0 338
نمونه قرارداد اجاره املاک اوقافی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره املاک اوقافی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.

مطلب مرتبط: تفاوت سند اوقافی با سند ملکی

نمونه قرارداد اجاره املاک اوقافی

1- موجر: ...................... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ...................... با نمایندگی ...................... طبق نامه ...................... شماره ...................... اداره مذکور.

2- مستاجر: ...................... فرزند ...................... به شناسنامه ...................... صادره از ...................... به شماره ملی ...................... به نشانی ...................... .

3- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره ...................... واقع در بخش ...................... که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره ...................... واقع در بخش ...................... ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه که به رویت مستاجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی به اجاره داده شد.

4- مدت اجاره: ...................... سال کامل خورشیدی از تاریخ ...................... لغایت ...................... است.

5- مبلغ کل اجاره بهاء: ...................... ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال ...................... ریال که مستاجر متعهد است در ابتدای هر سال/ ماه در قبال قبض و ثمن به موجر پرداخت نماید.

مطلب مرتبط: هر آنچه باید در مورد وقف بدانید

شروط و تعهدات:

1- مستاجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تاخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

2- مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد.

3- مستاجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید.

4- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد، مستاجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید.

5- مستاجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفلی به موقوفه.

6- مستاجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید، خود شخصاً پاسخگو باشد.

7- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستاجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید.

8- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ...................... را می دهد که جهت احقاق حقوق خود، اقدام به صدور اجرائیه نماید.

9- مستاجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل ...................... مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید.

قبوض ...................... اقساطی ...................... به شماره ...................... صادره شد پاسخ استعلامیه ...................... ثبت و نامه ........................ دارائی ...................... ملاحظه شد.

به تاریخ ../../.. هجری شمسی.

با وجود این قرارداد اجاره املاک اوقافی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.