مبایعه نامه زمین

17 تیر 1399 0 1521
مبایعه نامه زمین

به زبان ساده، می‌توانیم بگوییم مبایعه نامه همان قولنامه است. مبایعه نامه به قراردادی گفته می‌شود که طی آن مالی به فرد دیگری فروخته می‌شود. در عرف، به قرارداد مکتوبی که بین طرفین، یعنی فروشنده و خریدار تنظیم می شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت قیمت فروخته می‌شود، مبایعه نامه می‌گویند. در اصطلاح، مبایعه نامه به بیع نامه هم معروف است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه مبایعه نامه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

 

نمونه مبایعه نامه زمین

ماده ۱ – طرفین قرارداد

۱-۱) فروشنده/ فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .

با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب ……………. .

۱-۲) خریدار/ خریداران ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .

با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………. به موجب …………… .

 

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات زمین

موضوع قرارداد: تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………. متر مربع دارای پلاک …………… فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………… بخش ………………… ثبتی ………………… به حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و بصورت چاردیواری/ غیر چهاردیواری ………………… که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.

 

ماده ۳ – ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ………………… ریال به حروف ………………… ریال معادل ………………… تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار/ خریداران به فروشنده/ فروشندگان پرداخت می‌گردد.

۳-۲) مبلغ ………………… ریال معادل ………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً/ طی چک شماره ………………… عهده بانک ………………… مورخ ………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳) مبلغ ………………… ریال معادل ………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً/ طی چک شماره ………………… عهده بانک ………………… مورخ ………………… در تاریخ………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴) مبلغ ………………… ریال معادل ………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً/ طی چک شماره ………………… عهده بانک ………………… مورخ ………………… در تاریخ ………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵) مبلغ ………………… ریال معادل ………………… تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه نقداً/ طی چک شماره ………………… عهده بانک ………………… مورخ ………………… در تاریخ ………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه ثمن قرارداد

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت ……………. تاریخ ……………. در دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………. واقع در ……………. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند.

۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود. اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳) هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ……….. ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی‌زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.

مطلب مرتبط: موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۵-۲) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه است.

۵-۳) پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه‌ای به عهده فروشنده است.

۵-۴) فروشنده/ فروشندگان اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزء اراضی موات و ملی نباشد و همچنین مشمول مصادره اموال، سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نیست و در صورت رهن بودن مکلف‌اند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده/ فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می‌تواند با مراجعه به مرتهن، ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می‌گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هر نحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام .................. ریال است که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیِ مسترد کند.

۵-۷) در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل ……………. ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.

مطلب مرتبط: به رهن گذاشتن ملک فروخته شده

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

 

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

 

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و ……………. نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/ فروشندگان       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/ خریداران       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل