نمونه قرارداد اجاره کارخانه

07 اسفند 1402 0 2134
قرارداد اجاره کارخانه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره کارخانه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اجاره کارخانه

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

ماده 1) طرفین قرارداد

موجر: خانم/ آقای/ شرکت ................... به کد ملی/ شماره ثبت ................... به نمایندگی و مدیریت عاملی خانم/ آقای ................... به موجب روزنامه رسمی شماره ................... به نشانی ...................................... تلفن ................... .

مستاجر: شرکت با مسئولیت محدود ................... به مدیریت خانم/ آقای ................... به شماره ثبت ................... طبق مفاد روزنامه رسمی شماره ................... به نشانی ...................................... تلفن ................... .

ماده 2) مورد اجاره

واگذاری منافع همگی و تمامیت یک باب کارخانه احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ................... مترمربع قطعه ................... تفکیکی پلاک ................... فرعی از ................... اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در ...................................... محدوده سند مالکیت شماره ................... صفحه ................... دفتر ................... شماره چاپی ................... که مشتمل به ................... می باشد، با کلیه ملحقات و متعلقات و منضمات شرعی، عرفی، قانونی اعم از آب، برق سه فاز به شماره پرونده ................... و گاز اشتراکی به شماره ................... و خط تولید ................... و ماشین آلات مرتبط به شرح لیست پیوست از سوی موجر به مستاجر.

تبصره 1: مستاجر با امضاء ذیل این قرارداد اعلام می نماید که از کم و کیف و خصوصیات و ویژگیهای مورد اجاره اطلاع کامل داشته و مورد اجاره از هر حیث به رویت مستاجر رسیده و ایراد و ابهامی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد و مستاجر با قبول تمام شرایط مندرج در این قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد حاضر نمود.

تبصره 2: مستاجر با امضاء این قرارداد اعلام و اقرار می نماید که تمام دستگاهها و ماشین آلات و اسباب و لوازم مندرج در پیوست این قرارداد را بصورت کاملاً صحیح و سالم تحویل گرفته و در پایان مدت قرارداد متعهد است در وضعیت کمی و کیفی که تحویل گرفته است استرداد نماید.

ماده 3) مال الاجاره

میزان مال الاجاره ماهیانه مبلغ ................... ریال معادل ................... تومان می باشد که مستاجر متعهد است مبلغ مذکور را در ابتدای هر ماه به موجر پرداخت نماید.

تبصره 1: عدم پرداخت اجاره بها به مدت دو روز بعد از پایان هر ماه پدید آورنده حق فسخ برای موجر خواهد بود.

تبصره 2: مستاجر در ضمن قرارداد حاضر مبلغ ................... ریال معادل ................... تومان به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت نمود و طرفین توافق نمودند که مبلغ مذکور در پایان مدت قرارداد به مستاجر مسترد گردد.

تبصره 3: مستاجر در ضمن این قرارداد به موجر وکالت تام و بلاعزل اعطا و به موجر تفویض اختیار نمود تا در صورتی که در پایان مدت این قرارداد، مستاجر به تمام یا بخشی از تعهدات قانونی و قراردادی خود از جمله پرداخت مال الاجاره یا تسویه دیون دولتی یا اشخاص ثالث عمل ننماید موجر اختیار کامل دارد که تمام مطالبات خود یا دولت یا اشخاص ثالث را در زمان تسویه حساب نهایی بدواً از محل قرض الحسنه محاسبه و برداشت نماید. بدیهی است برداشت مطالبات از محل قرض الحسنه نافی حقوق موجر نسبت به اجراء تضامین اخذ شده نخواهد بود.

ماده 4) مدت اجاره

از تاریخ ................... لغایت ................... به مدت ................... سال تمام شمسی است که این مدت با توافق و تراضی طرفین قابل تمدید می باشد. چنانچه هر یک از طرفین قصد تمدید اجاره را نداشته باشد مکلف هستند موضوع را دو ماه قبل از اتمام مدت اجاره به اطلاع طرف مقابل برساند.

ماده 5) شروط ضمن قرارداد

1- استفاده شخصی مستاجر از موضوع اجاره با کاربری موجود آن شرط ضمنی این قرارداد بوده و مستاجر حق ندارد مورد اجاره را تحت هر عنوانی اعم از وکالت، نمایندگی، مباشرت، وصایت، نظارت یا هر عنوان دیگری جزئاً یا کلاً به شخص ثالث واگذار یا منتقل نماید. احراز خلاف این بند موجد حق فسخ برای موجر خواهد بود.

2- هزینه های آب، برق، گاز و ازاله زباله از تاریخ تحویل به عهده مستاجر بوده و مستاجر متعهد به ارائه تسویه حسابهای مربوطه در پایان مدت قرارداد می باشد.

3- مستاجر متعهد و ملزم گردید که پس از پایان قرارداد ملک مورد اجاره را بدون هیچگونه عذری تخلیه و تحویل نماید در غیر اینصورت برای هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ ................... ریال وجه التزام از مستاجر دریافت خواهد شد.

4- انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به کارخانه و کالای موجود در انبار اعم از آتش سوزی، زلزله، سیل و بیمه های مسئولیت و حوادث و ... بعهده مستاجر بوده و موجر هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

5- مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه به موجر پرداخت ننموده و به تبع آن در زمان تخلیه حق هرگونه ادعائی را در این ارتباط از خود سلب و ساقط نمود.

6- پرداخت مالیات مشاغل و عوارض شهرداری و حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران و پرسنل طرف قرارداد با مستاجر از زمان تحویل مورد اجاره تا اتمام قرارداد به عهده ایشان می باشد.

7- مستاجر متعهد است در مدت قرارداد وفق ماده 493 قانون مدنی نسبت به رعایت مقررات بدون تعدی و تفریط از جهت بهره برداری و حفظ و نگهداری از مورد اجاره و کلیه لوازم و دستگاه های تحویلی برابر لیست پیوست این قرارداد استفاده نماید.

8- مستاجر متعهد به تحویل بدون قید و شرط و بدون عیب و نقص کلیه لوازم و دستگاه های تحویلی برابر لیست پیوست به موجر در پایان مدت اجاره می باشد.

9- ملک فوق صرفاٌ جهت تولید ................... اجاره داده شده و مستاجر حق تغییر شغل و استفاده دیگر بدون رضایت موجر ندارد.

10- کلیه هزینه های آماده سازی، تجهیز کارخانه به جز آنچه برابر لیست پیوست موجود است به عهده مستاجر بوده و موجر هیچ گونه وجهی در این ارتباط پرداخت نمی نماید. بدیهی است مستاجر حق خواهد داشت تجهیزات قابل انتقال جدید النصب و منقول خود را که جداسازی آن لطمه ای به اساس ساختمان وارد نیاورد پس از انقضاء رابطه قراردادی منفک و به نفع خود انتقال دهد.

11- هرگونه تغییر فیزیکی در کارخانه و جابجایی لوازم «دستگاهها» محوطه کارخانه در صورت لزوم بایستی با اجازه کتبی موجر باشد. عدم اخذ اجازه در این خصوص علاوه بر جبران خسارات وارده، برای موجر حق فسخ ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید: حکم تخلیه چیست؟

ماده 6) فسخ قرارداد

هر کدام از طرفین می توانند با اعلام قبلی دو ماهه نسبت به فسخ و تسویه این قرارداد اقدام نمایند در صورتی که اعلام از سوی مستاجر باشد لازم است کلیه تسویه حساب های مربوطه به مورد اجاره را به موجر تحویل نماید تا عدم ارائه صورتحساب های مربوطه تخلیه محقق نگردیده و وجه التزام بند 3 ماده پنج قابل مطالبه می باشد.

ماده 7) حل اختلاف

طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند. داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور موضوع اختلاف را با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عرف و با تعیین نوع تخلف و متخلف و نوع میزان خسارت و نحوه جبران آن و نیز تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن مبادرت به صدور رأی نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره: طرفین ضمن این قرارداد خانم/ آقای ................... با کد ملی ................... را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

ماده 8) تاریخ و محل انعقاد قرارداد

این قرارداد در تاریخ ................... در محل اقامتگاه قانونی موجر منعقد و عنداللزوم مراجع قضایی محل اقامت موجر صلاحیت رسیدگی به موضوعات حقوقی و قضایی را خواهد داشت.

ماده 9) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد اجاره کارخانه در 9 ماده، 6 تبصره و در 2 نسخه متحد المتن تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و هر دو نسخه در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

محل امضاء و اثر انگشت موجر            محل امضاء و اثر انگشت مستاجر

شاهد 1: آقای ................... به شماره ملی ................... به آدرس ...................................... .

شاهد 2: آقای ................... به شماره ملی ................... به آدرس ...................................... .

با وجود این قرارداد اجاره کارخانه که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل