نمونه رای تجدید بنا فرسوده

12 دی 1400 0 563
نمونه رای تجدید بنا فرسوده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجدید بنا فرسوده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون تملک آپارتمان ها، ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، تجدید بنای فرسوده، بازسازی ساختمان فرسوده، نوسازی آپارتمان با مخالفت همسایه ها، راهکار قانونی برای نوسازی آپارتمان های فرسوده، رای تجدید بنای فرسوده

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

چکیده رای تجدید بنا فرسوده

در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها، رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها در خصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت اقلیت مالکین

رای دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ... و خانم ... به طرفیت آقای ... دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به تخریب ساختمان مطابق ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال را تقدیم و توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند که حدوداً مدت 30 سال از عمر ساختمان می گذرد و هیئت کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف به تخریب ساختمان اظهارنظر نموده اند و خوانده ی دعوا با مذاکرات مکرر از پرداخت مخارج ساختمان نسبت به بازسازی و نگهداری و باز کردن راه پله و انشعابات موجود اقدامی نمی کند و اجازه ی تخریب نیز نمی دهد و نظریه ی هیئت کارشناسان مبنی بر تخریب و بازسازی ساختمان را ضمیمه ی دادخواست نموده اند. در حین دادرسی خوانده آقایان ... و ... را به عنوان وکلای خود به دادگاه معرفی نموده است و در جلسه دادرسی وکلای خوانده اظهار نموده اند که ساختمان فرسوده نمی باشد و نیازی به تخریب و بازسازی ندارد و در صورتی که کارشناسان تشخیص بدهند که ساختمان فرسوده می باشد ما نیز آن را قبول می کنیم. دادگاه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز واقعیت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشارٌالیه نیز در تاریخ 20-04-1392 در سه صفحه و با ضمیمه نمودن تصاویری از موقعیت ملک متنازع فیه اعلام نموده است که حدود 25 سال از عمر ساختمان و قدمت آن می گذرد و از لحاظ اجزاء معماری ساختمان به خصوص جدا شدگی سنگ نما در قسمت های مختلف و غیر استاندارد بودن ارتفاع کف تا سقف راه پله ها و وجود انواع ترک ها در بخش های مختلف، ساختمان نیازمند بازسازی است و خطرآفرین می باشد و قسمت های مختلف اجزاء تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مستهلک شده و نیازمند بازسازی است و همچنین اجزاء سازه به لحاظ شکلی و اجزاء اصلی سازه از قبیل فونداسیون و ستون ها و شناژهای افقی مشکلی ندارد که این نظریه از سوی خواهان ها با ارسال لایحه پذیرفته شده و از سوی خوانده دعوا اعتراضی وارد نشده است. علی ایحال دادگاه عنایتاً به مراتب و توجهاً به مفاد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 الحاقی 11-03-1376 با عنایت به نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه ساختمان مورد ادعا دارای حدود 25 سال عمر می باشد و عدم اقدام به تعمیر و بازسازی و یا تخریب آن به لحاظ استهلاک خطرآفرین بوده و گزینه مناسب را در تخریب و بازسازی اعلام نموده اند حکم به تخریب و بازسازی ملک مورد ادعا صادر می گردد تا خواهان ها با تامین مسکن استیجاری مناسب برای خوانده مالک، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان ... و ... به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ... به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای ... و 2- خانم ...، نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00538 مورخ 20-07-1392 شعبه 103 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخریب و بازسازی ملک که هیچ مشخصه ای از آن در دادنامه مرقوم ذکر نشده و مشخصات ثبتی و جغرافیایی آن از حیث محل استقرار نیز معین و مشخص نگردیده و صرفاً در سطر سوم صفحه اول دادنامه و به نقل قول از ظاهراً خواهان ها چنین اعلام گردیده: «... توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند ...» و نیز تهیه مسکن مناسب استیجاری برای تجدیدنظر خواه و در نهایت با این قید «نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند» اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: صرف نظر از وضعیت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن کوچک ترین مشخصه ملک متنازع فیه اعم از مختصات جغرافیایی و ثبتی مربوطه و ...، درج و قید نگردیده و حکم صادره عملاً بر ملک غیر منجز و غیر معین و غیر مشخص اصدار یافته و بخش پایانی آن نیز معلوم نمی باشد متوجه کدام یک از صحابه ی دعوی بوده و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحات مربوطه، در صورتی که 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان را به پایان رسیده تشخیص دهند، آنگاه مالک یا مالکین واحدهای موافق به تخریب و بازسازی ملک (و یا مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان)، می توانند از مزایای قانونی مقرر در مقررات پیش گفته، انتفاع حاصل نمایند و مطابق بخش پایانی ماده 13 قانون مرقوم، چنانچه مالکین در انتخاب کارشناسان به توافق نرسند، به درخواست قانونی مدیر یا هیئت مدیره و اصولاً مالکین، وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده (هیئت سه نفره کارشناسی) خواهد نمود که در مانحن فیه و در طرح و اقامه دعوی بدوی، ترتیبات مقرره قانونیه اعمال نشده و خواهان های بدوی با تغافل از مقررات قانونی آمره پیش گفته و صرفاً به استناد تامین دلیل ماخوذه از شعبه اول شورای حل اختلاف مجتمع شماره ... تهران که توسط دو تن از کارشناسان (که معلوم نمی باشد جزء کارشناسان رسمی دادگستری مقرر در ماده 13 قانون صدرالذکر بوده اند یا خیر؟)، مبادرت به طرح و اقامه دعوی معنونه نموده که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و مرجع محترم رسیدگی نخستین نیز مراتب را مورد بررسی، ممیزی و ارزیابی قرار نداده و از آن نارساتر اینکه، خارج از مقرره یاد شده و حسب تصمیم 20-03-1392 مبادرت در ارجاع مراتب به کارشناسی منفرد نموده که هیچ یک مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و در مجموع رافع نارسایی و منقصت دعوی بدوی مطروحه نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و تبصره 1 ذیل آن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل