بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

رای عدم قابلیت فرجام خواهی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شورای حل اختلاف، نمونه رای دیوان عالی کشور، فرجام خواهی از رای شورای حل اختلاف، ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف، مرجع صالح از تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

مطلب مرتبط: شورای حل اختلاف و چگونگی طرح دعوا در آن

چکیده رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدیدنظر در دادگاه بدوی بوده و قابل فرجام‌خواهی نیستند.

مطلب مرتبط: فرجام خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام خواهی را دارند؟

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ آقای ی.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ه.ق. به خواسته فسخ قرارداد فضولی نسبت به یک باب مغازه که قانوناً در اختیار او بوده به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و اظهار داشته اینجانب طبق دادنامه شماره ۱۳۰۴/۸۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مستاجر یک باب مغازه متعلق به خوانده هستم و ایشان به صورت فضولی اقدام به تنظیم قرارداد مغازه‌ای که قانوناً در اختیار بنده بوده است با آقای ف.الف. نموده است پرونده به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شده خوانده اظهار داشته خواهان مستاجر من نیست برادرش ع.خ. در سال ۷۲ مستاجر من بوده که حکم تخلیه علیه ایشان صادر گردیده. قاضی شورا پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین طبق دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. آقای ی.خ. به قرار فوق اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد به‌ عنوان مرجـع تجدیـدنظـر رأی تجدیدنظر خواسته را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱- ۲۵/۷/۹۲) آقای ی.خ. نسبت به دادنامه فوق اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته است قاضی شعبه ۲۴ شورای حل اختلاف نظر به اینکه شرط فرجام‌خواهی از دادنامه مورد نظر اینست که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد و دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ در مقام تجدیدنظر خواهی صادر شده دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید آقای ی.خ. نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد نظر به اینکه تشخیص قابل فرجام بودن یا نبودن رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور است قرار تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را به شورای حل اختلاف اعاده داده تا به دیوان عالی کشور ارسال دارند. از سویی آقای ی.خ. در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به‌ موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۹/۱۱/۹۲ به لحاظ اینکه منحصراً احکام قطعیت یافته می‌تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد و قرار عدم استماع دعوی از شمول این حکم خارج از قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌نماید. آقای ی.خ. به این رأی نیز اعتراض و درخواست رسیدگی فرجامی کرده است. دادخواست فرجامی دیگری نیز از طرف آقای ی.خ. دایر بر فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه‌هایی که مشخصات آن ها در صدر گزارش قید گردیده تقدیم شده که کلیه دادخواست‌ها و سوابق به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ی.خ. نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۹۱-۲۶/۹/۹۲ و ۳۰۸-۲۴/۶/۹۲ و ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ و ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادگاه عمومی شهرکرد قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد زیرا مطابق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی است که مرجع تجدیدنظر نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نموده بنا به مراتب آرای فرجام خواسته موقعیت سیر و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته و فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور- مستشار

سعیدی – خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن