نمونه رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک

16 تیر 1403 0 94
رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون صدور چک، انتقال چک از طریق سامانه صیاد، مسئولیت صادرکننده و انتقال دهنده، رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک

مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

چکیده رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک

در صورت انتقال چک به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه صیاد، انتقال دهنده با سایر مسئولین چک مسئولیت تضامنی دارند.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140347390000665109 تاریخ تنظیم: 30-01-1403

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ... فرزند محمدرضا با وکالت ... به طرفیت 1. آقای ... فرزند اسماعیل با وکالت ... 2. آقای ... فرزند علی بخواسته محکومیت تضامنی خواندان به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال با رعایت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و خسارات دادرسی به استناد گواهی عدم پرداخت چک بانک محال علیه به مشخصات شماره 922925 مورخ 22-12-1401 عهده بانک سینا بابل، وکیل خوانده ردیف اول به عنوان انتقال دهنده چک دفاع نموده که موکل به این فقط با عنوان انتقال دهنده بوده و ضمانت نبوده فلذا ظهر چک را نیز امضاء نکرده است و با توجه به صیادی بودن آن فقط از طریق سامانه ای آن را به ایادی بعدی انتقال داده است و مسئولیت تضامنی در جهت پرداخت آن ندارد. دادگاه دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را وارد تشخیص داده طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی نسبت به خوانده ردیف اول به عنوان انتقال دهنده صادر و اعلام می نماید. اما نسبت به خوانده ردیف دوم به عنوان صادرکننده چک صیادی مورد ترافع دادگاه وارد رسیدگی شده با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه و مسئولیت تضامنی خوانده ردیف دوم را مستصحب می نماید دعوی خواهان را محمول بر صحت و درستی تشخیص و تلقی نموده منطبق با مواد 1301 و 1305 قانون مدنی و 310 لغایت 316 و 403 و 404 و 249 با رعایت مواد 274 و 286 و 289 و 407 همگی از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 و 19 قانون صدور چک مصوب 10-03-1376 و قانون استفساریه آن مصوب 21-09-1377 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12-12-1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور و وحدت ملاک بند ج ماده 108 و 110 و مستند به قسمت اخیر ماده 218 و مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت قواعد تسبیب و لاضرر خوانده ردف دوم را متضامناً را به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بعنوان اصل خواسته و مبلغ 12/415/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی ابطال تمبر و مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان مازندران می باشد.

دادرس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140347390002645479 تاریخ تنظیم: 27-03-1403

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... فرزند محمدرضا با وکالت ... به طرفیت آقای ... فرزند اسماعیل با وکالت ... نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 5109-1403 مورخ 30-01-1403 موضوع پرونده کلاسه 1402406 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی بابل که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول (خوانده ردیف اول در رای بدوی آقای ...) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 922925 - 22-12-1401 عهده بانک سینا به انضمام خسارات دادرسی (تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول آن) است. استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خوانده مذکور فقط به عنوان انتقال دهنده بوده و ضمانت نبوده و با توجه به صیادی بودن آن فقط از طریق سامانه آن را به ایادی بعدی انتقال داده است و لذا مسئولیت تضامنی در پرداخت آن ندارد؛ صائب نیست چراکه برابر ذیل ماده 314 قانون تجارت ناظر بر مواد 245-246-247 و 249 همان قانون انتقال چک با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویس چک حاکی از انتقال است. ظهرنویس در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارد. نقل و انتقال چک در سامانه صیادی به منزله ظهرنویسی چک و معتبر است. اینکه با اصلاح قانون صدور چک شیوه انتقال آن از حالت سنتی به شیوه الکترونیک و ثبت در سامانه صیادی تغییر یافت تاثیری در قواعد عام مسئولیت صادرکننده و ضامن و ظهرنویسی چک ندارد. پس وقتی تجدیدنظر خوانده در سامانه صیاد آن را به دارنده انتقال داد به عنوان ظهرنویس مسئولیت تضامنی دارد. وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و ظهرنویس دارد و با اثبات دین، بقای آن استصحاب می شود بنابراین این دادگاه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد صدر الذکر و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 198-502-515-519 و 522 قانون اخیر الذکر ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت وصول آن وفق شاخص بانک مرکزی ایران و مبلغ 10/000/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 31/985/000 ریال بابت هزینه دادرسی (مرحله بدوی و تجدیدنظر) در حق خواهان (تجدیدنظر خواه) صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

قضات شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل