نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 1 926
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارش مبیع معیوب، خیار عیب، فوری بودن خیار عیب، دیدگاه فقه در خصوص خیار عیب، تاخیر در اعمال خیار عیب، رای در خصوص خیار عیب، رای مطالبه ارش   چکیده رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب تاخیر در اعمال خیار...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 351
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقاله معامله فضولی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد لاشه چک، معامله فضولی، نحوه اقاله معامله فضولی، نحوه فسخ معامله فضولی، آثار اقاله معامله، رای معامله فضولی، رای اقاله معامله فضولی مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی چکیده رای اقاله معامله فضولی با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 1184
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنصیف دارایی، دعوای طلاق، دادخواست مطالبه تنصیف دارایی، مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت، رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی، رای شرط تنصیف دارایی چکیده رای شرط تنصیف دارایی درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 225
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفی نسب، اثبات نسب، قاعده فراش، فرزند در عقد موقت، نفی ولد، رای قاعده فراش در ازدواج موقت   چکیده رای قاعده فراش قاعده فراش در ازدواج موقت هم جاری است و پدر نمی تواند به استناد اینکه فرزندش حاصل ازدواج موقت وی بوده است، دعوای نفی نسب...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 350
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفقه زوجه، مطالبه نفقه، نفقه معوقه زوجه، نفقه ایام زندگی مشترک، نفقه متناسب با وضعیت زوج، رای مطالبه نفقه معوقه مطلب مرتبط: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوقه زوجه روابط بین زوجین در ایام زندگی مشترک ورای یک...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 344
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بررسی اجرای رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کامیاران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای رای داور، اوصاف رای داور، داور مرضی الطرفین، رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین دعوا، بی طرفی داور، دادرسی آئینی، بررسی قابلیت اجرای رای داور قرارداد، رای بررسی اجرای رای داور بیشتر بخوانید: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟ چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 277
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انفساخ در مبایعه نامه، تایید انفساخ قرارداد، منفسخ شدن قرارداد، شرط انحلال قرارداد، رای تایید انفساخ قرارداد بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی چکیده رای تایید انفساخ قرارداد در صورت وجود شرط انفساخ در مبایعه نامه، با صدور گواهینامه عدم...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 660
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات اقاله بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد:  اقاله بیع، اماره اقاله بیع، شرایط احراز اقاله معامله، ماده 284 قانون مدنی، اثبات اقاله بیع، رای اثبات اقاله بیع مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟ چکیده رای اثبات اقاله عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 622
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جبران خسارت معنوی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای مستند و زیبا که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت مادی، جبران ضرر معنوی، مطالبه خسارت معنوی، رای جبران خسارت معنوی   چکیده رای جبران خسارت معنوی جبران خسارت معنوی به کیفیت صدور حکم محکومیت مقصر به پرداخت رقم یا محکومیت مالی دیگری اگر چه نمی تواند مجموع آلام و خسارات را جبران نماید لکن...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 744
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، شرط گزاف وجه التزام، رای وجه التزام گزاف قراردادی بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای وجه التزام...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 334
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازش نامه، رای ابطال سازش نامه، رای ابطال گزارش اصلاحی بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است....
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 2007
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دادگاه حقوقی قدس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع بیع، دعوای تقابل، الزام به تسلیم مبیع، رای اثبات وقوع بیع   چکیده رای اثبات وقوع بیع خواسته اثبات وقوع بیع نظر به اینکه این امر نوعی تحصیل دلیل است و با وظیفه ذاتی دادگستری که همانا فصل خصومت می باشد مغایرت دارد و اشخاص می توانند با ارائه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 417
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجود جهات مخففه، حق بر مجازات نشدن، فقدان سابقه موثر کیفری، کنترل بزهکار، اصلاح مرتکب، رای معافیت از کیفر   چکیده رای به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 1900
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تفاوت ابطال سند با بطلان معامله، بطلان سند عادی، رای بطلان سند عادی   چکیده رای بطلان سند عادی تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران رای بدوی خلاصه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 216
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 24 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا   چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای...
تماس با وکیل