نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 1468
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه رای دادگاه حقوقی
1 ماه قبل 0 174
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 351
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 ماه قبل 2 6304
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای داوری مستند و مستدل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه نگارش و صدور رای داور آشنا شوید. بیشتر بخوانید: قواعد ابلاغ رای در داوری نمونه رای داوری مستند و مستدل خواهان: خانم ... خواندگان: ۱) شرکت ... ۲) آقای ... خواسته: ۱) الزام به انجام تعهد (تحویل وسایل بازی موضوع قرارداد شامل طراحی، ساخت و نصب) و ۲) خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۵ فروردین 1399 تا زمان اجرای حکم ۳) مطالبه خسارات رسیدگی داوری الف: گردشکار 1. خواهان به عنوان کارفرما به موجب...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 ماه قبل 0 186
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، واهی بودن دعوی، رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان مطالبه خسارات دادرسی از خواهان منوط به صدور حکم بطلان دعوی و واهی بودن آن می باشد و...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 1472
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر چکیده رای حکم حجر متوفی سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 245
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 1097
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 2352
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 278
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 402 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن، رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن   چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن چنانچه بخشی از ثمن معامله موجل باشد، امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود ندارد. مطلب مرتبط: تقاضای...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 152
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لغو حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بلداجی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقابل عدالت و انصاف، تاثیر ازدواج مادر بر حضانت فرزند، مصلحت فرزند مشترک، ماده 1170 قانون مدنی، رای لغو حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: شرایط حضانت فرزند چیست؟ چکیده رای لغو حضانت فرزند مشترک صرف ازدواج مادر موجب سلب صلاحیت مادر بر حضانت فرزند مشترک نبوده و دادگاه در هر...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 311
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی چنانچه مدرک...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 1 482
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 230 قانون مدنی، هدف وجه التزام، رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف   چکیده رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تاکید رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ _۱۶ دی ماه ۱۳۹۹...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 319
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توصیف خواسته خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده استاپل، نحوه توصیف خواسته خواهان، ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حق بر اشتغال، رای توصیف خواسته خواهان بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای توصیف خواسته خواهان توصیف خواسته بدین معنا است که دادگاه مراد و...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 389
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار اسقاط مالم یجب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصریح موصی در وصیت نامه به دریافت سهم الارث احد از ورثه، ماده 959 قانون مدنی، رای اقرار اسقاط مالم یجب بیشتر بحوانید: سهم الارث طبقه اول وراث به چه میزان است؟ چکیده رای اقرار اسقاط مالم یجب اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع...
تماس با وکیل