شیوه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو

21 فروردین 1399 0 572
شیوه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو

تعویض پلاک خودرو

در زمان تعویض پلاک خودرو، با توجه به دلایل و مدارک تعویض پلاک همچون وارداتی بودن خودرو یا تاریخی بودن و یا ...، باید مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید.

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه خودرو در مرکز تعویض پلاک میثم در تهران و شماره گذاری مرکز استان ها
 2. ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکت های مجاز وارد شده اند.
 3. ارائه اسناد گمرکی (پروانه گمرکی یا گواهینامه گمرکی)
 4. پرداخت دیون دولتی (عوارض گمرکی، شهرداری، دارایی)
 5. بیمه شخص ثالث
 6. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه
 7. ارائه مدرک احراز هویت (اصل شناسنامه جدید و کارت ملی)
 8. ارائه مدارک احراز محل سکونت

شماره گذاری وسایل نقلیه مزایده ای

 1. قرار نگرفتن در سن فرسودگی
 2. کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار
 3. ارائه بیمه نامه شخص ثالث
 4. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه
 5. پرداخت دیون دولتی (عوارض گمرکی، شهرداری، دارایی)
 6. ارائه مدرک احراز هویت (اصل شناسنامه جدید و کارت ملی)
 7. ارائه مدارک احراز محل سکونت
 8. ارائه سند فروش کارخانه جهت خودروهای تولید داخل و اسناد گمرکی برای خودروهای وارداتی در صورت نداشتن سابقه شماره گذاری

مطلب مرتبط: تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شماره گذاری خودرو گذر موقت

 1. مراجعه مالک به نزدیک ترین محل شماره گذاری به گمرک ترخیص کننده به همراه خودرو جهت بازدید وسیله نقلیه
 2. ارائه معرفی نامه از گمرک ترخیص کننده با مهر برجسته
 3. ارائه پروانه سبز گمرکی یا کارانه دو پاساژ
 4. ارائه مدرک احراز هویت (شناسنامه بر حسب مورد و کارت ملی یا گذرنامه معتبر)
 5. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه
 6. پرداخت مالیات مطابق تعرفه

شماره گذاری خودرو تاریخی

 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی در مرکز شماره گذاری واقع در شهرک آزمایش
 2. ارائه اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 3. در خصوص وسائل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره گذاری؛ ثبت مشخصات فنی وسیله نقلیه و احراز هویت مالک در سامانه شماره گذاری کافی به مقصود می باشد.
 4. ارائه اصل سند مالکیت خودرو که قبلا توسط ناجا صادر شده است.
 5. در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر مفقود شدن سند و تعهد مبنی بر عودت سند در صورت یافتن ارائه مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید و کارت ملی)
 6. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 7. ارائه برگ عدم خلافی
 8. ارائه اصل برگ معاینه فنی معتبر متناسب با ضوابط فنی زمان تولید خودرو
 9. ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 10. ارائه اصل فرم تکمیل شده شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی که به تایید کارشناسان عضو کارگروه مستقر در کانون جهانگردی رسیده است.

توجه: مالکین می بایست قبل از مراجعه به مرکز شماره گذاری ناجا؛ جهت تشکیل و تکمیل فرم های مربوطه به کانون جهانگردی و ایرانگردی مراجعه نمایند.

مطلب مرتبط: هر آنچه در مورد فک پلاک خودرو باید بدانیم

شماره گذاری خودروهای جانبازان و معلولین

 1. ارائه اصل کارت معتبر جانبازی (۵۰ درصد به بالا) و کارت معلولیت کامپیوتری (با درجه متوسط؛ شدید؛ خیلی شدید)
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 3. ارائه معرفی نامه و فرم تعهد از سازمان بهزیستی و تکمیل آن توسط فرد معلول یا نماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی
 4. اصل سند مالکیت به نام جانباز یا معلول و یا انتقال خودرو سواری به نام وی به استثناء معلولین ذهنی
 5. ارائه مفاصا حساب دیون دولتی (جهت خودروهای وارداتی)
 6. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه
 7. ارائه اصل سند گمرکی و پروانه گمرکی در خصوص خودروهای وارداتی
 8. مثبوت بودن مشخصات جانباز یا معلول توسط مرکز فاوا پلیس راهور ناجا در سامانه شماره گذاری برابر اعلام بنیاد ایثارگران یا اداره بهزیستی

توجه: به معلولین ذهنی پلاک اختصاص داده نمی شود. لذا معرفی پدر یا مادر معلول توسط بهزیستی جهت اخذ پلاک الزامی است.

خدمات بعد از شماره گذاری وسایل نقلیه
تعویض پلاک و نقل و انتقال وسایل نقلیه
 1. اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 2. اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
 3. اصل سند مالکیت وسیله نقلیه که توسط ناجا صادر شده است.
 4. اصل شناسنامه جدید یا کارت ملی متعاملین یا نمایندگان قانونی آنها
 5. حضور فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها
 6. ارائه برگ عدم خلافی
 7. ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک بر اساس تعرفه
 8. مدارک احراز محل سکونت خریدار

مطلب مرتبط: تعویض پلاک خودرو

اخذ کارت المثنی
 1. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه و سند خودرو صادره از ناجا در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 3. ارائه برگ عدم خلافی
 4. تکمیل فرم اطلاع از عواقب کشف فساد و عودت آن در صورت یافت شدن
 5. پرداخت وجه مربوطه برابر تعرفه جهت صدور کارت المثنی

اخذ سند مالکیت المثنی
 1. ارائه یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر مفقودی یا سرقت شدن سند مالکیت و گذشت بیش از ده روز از تاریخ نشر آگهی
 2. تکمیل فرم اطلاعات از عواقب کشف فساد و عودت آن در صورت یافت شدن
 3. حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 4. ارائه برگ عدم خلافی
 5. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)

دریافت خدمات برای پلاک های مفقودی و یا سرقت شده
 1. حضور مالک به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسناد خودرو
 3. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 4. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 5. ارائه برگ عدم خلافی
 6. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه

دریافت خدمات مربوط به پلاک های آسیب دیده
 1. حضور مالک یا نماینده قانونی به همراه وسیله نقلیه در مرکز تعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت، سند مالکیت)
 3. ارائه پلاک آسیب دیده
 4. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 5. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 6. پرداخت وجه پلاک مطابق تعرفه
 7. ارائه برگ عدم خلافی
دریافت خدمات مربوط به تغییر رنگ و یا تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه (موتور، شاسی، اطاق)
 1. مراجعه مالک یا نماینده قانونی وی به همراه مدارک وسیله نقلیه به مراکز تعویض پلاک جهت اخذ مجوز تعویض قطعه یا تغییر رنگ
 2. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 3. ارائه مدارک احراز محل سکونت مالک
 4. بازدید خودرو توسط کارشناسان و صدور مجوز برای تعویض قطعه در صورت داشتن اصالت خودرو توسط مدیر فنی مرکز تعویض پلاک
 5. خرید قطعه مورد نیاز با فاکتور معتبر کارخانه با اصل پروانه گمرکی و ارائه آن به مرکز تعویض پلاک
 6. بازدید مجدد خودرو در مراکز تعویض پلاک پس از تعویض قطعه یا تغییر رنگ و ثبت آن در سامانه شماره گذاری پس از طی مراحل مربوطه (استعلام از کارخانه و حک موتور و ...)

اسقاط خودرو
 1. اوراق با تقاضای شخصی (بدون استفاده از مزایای دولتی)
 2. تقاضای شخص مالک یا نماینده قانونی وی
 3. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت، سند مالکیت)
 4. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 5. ارائه برگ عدم خلافی
 6. اوراق برای استفاده از تسهیلات دولتی
 7. ثبت نام در سایت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور
 8. ارائه اصل مدرک احراز هویت (شناسنامه جدید یا کارت ملی)
 9. ارائه اصل اسناد خودرو (کارت، سند مالکیت)
 10. ارائه برگ عدم خلافی

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

دانستنی های شماره گذاری

* ماده ۳۰ (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

در صورتی که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تعویض موارد فوق نماید بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات ملزم به پرداخت جریمه (یک چهارک تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد که در صورت عدم کشف فساد قطعه تعویض شده خودرو نسبت به اصلاح سند در مراکز تعویض پلاک اقدام لازم به عمل می آید.

* اتاق جدید تعویضی بایستی نو و از لحاظ سیستم و تیپ با اتاق قبلی مطابقت داشته باشد.

* تغییر رنگ به رنگ دلخواه بجز رنگ خودروهای نیروهای مسلح و تاکسی با حفظ زیر رنگ در نقاط اصلی پس از اخذ مجوز بلامانع است.

* موتور جدید بایستی نو باشد و رعایت برابری تعداد سیلندر و نوع سوخت در آن لحاظ گردد.

* محل حک شماره موتور، اتاق یا شاسی جدید نبایستی سنگ خورده باشد.

* استفاده از نیمه های اتاق خودروهای تصادفی و یا نو و اتصال دو نیمه به یکدیگر موجب کاهش استحکام و پیوستگی بدنه اتاق شده و ممنوع می باشد.

* پلاک جانبازی یا معلولین فقط به وسایل نقلیه از نوع سواری اختصاص داده می شود.

* پلاک های تاریخی به سه دسته از خودروها تعلق می گیرد:

 1. خودروهای نفیس (خودروهایی که بیش از ۵۰ سال از تولید آن گذشته باشد)
 2. خودروهای قدیمی (خودروهایی که بیش از ۲۵ سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربری بی نظیر باشد)
 3. خودروهای ویژه (خودروهایی که متعلق به شخصیت های تاریخی، علمی، فرهنگی کشور و یا بازگوکننده رویداد تاریخی باشد)

* تردد خودروهای دارای پلاک تاریخی در سطح معابر عمومی ممنوع می باشد مگر با صدور مجوز کتبی که از طرف پلیس راهور ناجا برای شرکت در مراسم خاص نظیر شرکت در نمایشگاه ها، رژه های ویژه و ملی، مسابقات و همایش های بین المللی و ... حسب مورد با قید تاریخ و مسیر تردد.

* اسقاط نمودن خودروهای تاریخی ممنوع می باشد. لکن چنانچه در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه، از حیث انتفاع (استفاده) خارج گردد با موافقت نامه کتبی از پلیس راهور ناجا و دبیرخانه کارگروه انجام می گردد.

* بکارگیری و تردد خودروها با پلاک تاریخی تحت عنوان ماشین عروس، ماشین تشریفات و ... ممنوع می باشد.

* راننده خودرو دارای پلاک گذر موقت الزاما بایستی شخص ذکر شده در اسناد و مدارک باشد.

* واگذاری خودروهای گذر موقت یا اجاره دادن آنها به غیر ممنوع می باشد.

* قبل از هرگونه واگذاری وسایل نقلیه حضور متعاملین در مراکز تعویض پلاک الزامی می باشد.

* سن فرسودگی انواع کامیونت، کامیون و کشنده ۲۵ سال، سواری پلاک شخصی (مالکیت شخصی) ۲۰ سال، مینی بوس، اتوبوس برون شهری، وانت و سواری با پلاک دولتی ۱۵ سال، سواری تاکسی، اتوبوس شهری و موتورسیکلت ۱۰ سال می باشد.

* تبدیل یا تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری از جمله: کامیون (اتاق دار، لبه دار، تیغه دار، کفی، سقف دار، یخچال دار، تانکر باری مخزنی و ...) و کامیون (میکسر، بونکر، کمپرسی) در داخل هر گروه به یکدیگر با رعایت ضوابط فنی و استانداردهای ملی بلامانع می باشد لیکن هرگونه تغییر مانند افزایش یا کاهش طول شاسی، تعداد محور یا چرخ، تغییر محل محورها و افزایش ظرفیت انواع کامیون ها و کامیونت ها اکیدا ممنوع می باشد.

* کلیه فرایند تغییر نوع کاربری صرفا در مراکز شماره گذاری مرکز استان ها صورت می پذیرد.

* ورود کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو کار نکرده که از سال ساخت آنها بیشتر از دو سال سپری شده باشد، ممنوع است.

* ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد، ممنوع است.

شرایط و مدارک احراز محل سکونت
 • ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
 • ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تائیدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.
 • ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.
 • ارائه سند مالکیت واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.
 • در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین، ارائه سند (استیجاری، ملکی) بنام پدر یا مادر برابر بند ۱ و ۲.
 • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
 • اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (بعنوان مدارک تکمیلی)
 • تائیدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/ روستا، مطابق محل صدور شناسنامه
 • فروشنامه منزل مسکونی مربوط به زمین های اوقافی، روستایی که به تایید شورای اسلامی محل رسیده باشد.
 • نامه های رسمی از ادارات عشایر و امور روستائی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)
 • ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تائید توسط واحد مربوطه در خصوص سازمانها؛ کارخانجات؛ شرکتها بر اساس اساسنامه و روزنامه های رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت.
 • در رابطه با سازمانها؛ کارخانجات و شرکتها که دارای شعبه و یا دفاتر در سایر شهرستانها (به غیر از شهری که سازمان؛ کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می باشند بایستی بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تائید توسط اداره ثبت شرکتهای شهر مورد نظر اقدام می گردد.

یادآوری! صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نمی باشد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل