دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر

14 بهمن 1399 0 848
دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط

نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواندگان:

خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: دعوای متقابل در پرونده کلاسه ... به شماره پرونده ... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تخلیه شش دانگ مورد اجاره دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران واقع در ... به لحاظ تعدی و تفریط به انضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...)

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. گواهی حصر وراثت به شماره ... مورخ ...
  2. اجاره نامه به شماره ... مورخ ...
  3. اجاره نامه به شماره ... مورخ ...
  4. دلیل مالکیت
  5. معاینه و تحقیقات محلی
  6. عنداللزوم جلب نظر کارشناس
  7. عنداللزوم استماع شهادت شهود
  8. عنداللزوم استعلام از اداره ثبت

بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا آقای ... به عنوان دادخواست متقابل در پرونده کلاسه ... به شماره پرونده ... مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می رساند:

موکل اینجانب مالک شش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران واقع در ... می باشد. مورث خواهان های اصلی در پرونده کلاسه ... مطروحه در آن شعبه محترم در سال 1327 قرارداد اجاره ای با مالک وقت آن زمان مرحوم ... تنظیم نموده بوده اند. مورد اجاره حسب مستندات موجود جهت شغل ... به مورث خواندگان دعوای متقابل اجاره داده شده بود و از آن استیفای منفعت نموده است. موکل نیز بعد از خرید واحد مذکور قرارداد اجاره ای در تاریخ ... با مرحوم ... (مورث خواندگان دعوای تقابل) جهت انجام همین شغل منعقد نموده اند که به پیوست تقدیم گردیده است.

خواهان های محترم دعوای اصلی در پرونده کلاسه فوق الذکر خواستار تجویز انتقال منافع به غیر گردیده اند این امر در صورتی حادث گردیده است که به نظر می رسد خواسته تقدیمی ایشان منطبق با واقعیت موجود نمی باشد، چراکه پس از فوت مورث ایشان در تاریخ ... واحد تجاری مذکور به لحاظ عدم فعالیت کسبی به صورت کاملا متروکه رها گردیده است و به مانند محل مخروبه ای درآمده است. علی ایحال به نظر می رسد که با عدم فعالیت در واحد تجاری مذکور خواندگان این دعوا عملا در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده اند چرا که چندین سال است که چراغ مغازه را خاموش نموده اند و هیچ گونه فعالیتی نداشته و آنجا متروکه رها گردیده است.

فلذا با تقدیم دادخواست متقابل در موعد قانونی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و دلایل معروضه مستندا به مواد 141 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ضمن صدور حکم بر بطلان دعوا اصلی، اصدار حکم بر تخلیه به جهت تعدی و تفریط به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل انتقال به غیر در اماکن تجاری به چه معناست؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

...

8- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

رای صادره از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره رای نهایی 9209970220101626 مورخ 1392/11/23

حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود، و مستاجر مرتکب تخلف نیز نگردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستاجر، حق مزبور ساقط می‌گردد. اما اگر مستاجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستاجر، به قوت خود باقی است.

با وجود این دادخواست تخلیه به لحاظ تفریط که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل