نحوه الزام وراث به تنظیم سند رسمی در صورت فوت فروشنده

17 دی 1398 0 186
نحوه الزام وراث به تنظیم سند رسمی در صورت فوت فروشنده

الزام وراث به تنظیم سند رسمی

وقتی که شخصی ملکی را از فرد دیگری خریداری می نماید، میتواند پس از تنظیم قرارداد، الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد. اگر چه در بعضی از قراردادها، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی شده است، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نمود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده طبق گواهی انحصار وراثت، وراث کسی هستند که ملک را طی مبایعه نامه به خواهان فروخته است. اما گاهی ممکن است که فروشنده ای که فوت شده، مالک رسمی ملک نباشد یعنی در اداره ثبت اسناد رسمی، مالک ملک، شخص دیگری باشد در اینصورت علاوه بر وراث فروشنده، نام مالک رسمی هم باید به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد. نکته مهم این است که کسی که خواهان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت وراث متوفی (فروشنده) می باشد، در ابتدا می بایست از طریق شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت را اخذ نماید.

مطلب مرتبط: هر آنچه که لازم است در خرید ملک ورثه ای بدانید

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام وراث به تنظیم سند رسمی ملک را دارد؟

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است. پس از آنکه رای الزام به تنظیم سند رسمی، صادر و قطعی گردید، اجرائیه صادر می شود و دادگاه ابتدا به خوانده یا خواندگان دعوا (ورثه یا وراث مالک رسمی ملک) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شوند (ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی) و ملک را به خریدار منتقل نمایند. اگر ورثه یا وراث مالک فوت شده، در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نگردند، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را بنام خریدار منتقل می نماید.

مطلب مرتبط: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک

مستندات قانونی مرتبط با الزام وراث به تنظیم سند رسمی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 996/96/7 شماره پرونده: 69-67-625 تاریخ نظریه: 1396/05/01

چنانچه در معامله یک دستگاه ساختمان خریدار دارای وکالت بلاعزل از فروشنده برای انتقال سند باشد و پس از مدتی فروشنده فوت نماید آیا خریدار میتواند با استفاده از وکالتنامه مذکور اقدام به انتقال سند به نام خود نمایند یا اینکه بایستی علیه وراث موکل فروشنده برای الزام آنها به انتقال سند در دادگاه اقامه دعوی نماید؟ چنانچه پس از معامله مذکور خریدار یعنی وکیل فوت نماید آیا وراث او می توانند با استفاده از وکالتنامه اقدام به انتقال سند ساختمان به نام خود نمایند یا اینکه بایستی علیه فروشنده برای الزام او به انتقال سند اقامه دعوی نمایند؟

1- با توجه به این که طبق بند سوم ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد و با فرض فوت موکل قبل از انتقال ملک، چون اصل وکالت منفسخ می شود لذا در این فرض انتقال ملک مجاز نبوده ولی خریدار می تواند علیه ورثه فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح و دادگاه با احراز وقوع بیع می تواند حکم بر الزام ورثه فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در حق خواهان صادر نماید. 2- همانطور که در پاسخ بند 1 اعلام شد با فوت هر یک از وکیل و موکل وکالت منفسخ و مرتفع می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2696/95/7 شماره پرونده: 1686-1/127-95 تاریخ نظریه: 1395/10/22

الف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ب و ج اقامه و مدعی است با مبایعه نامه عادی ملک را از مورث خواندگان (ج) ابتیاع نموده است دادگاه از الف می خواهد گواهی حصر وراثت مورث خواندگان (ج) را ارائه کند الف اظهار می دارد گواهی حصر وراثت ندارد درخواست استعلام از اداره ثبت احوال جهت تعیین وراث ج را دارد با توجه به اینکه اداره ثبت احوال مرجع صدور گواهی حصر وراثت نمی باشد آیا دادگاه مکلف به اجابت درخواست خواهان است؟

تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی می کند و در هر حال رای صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفته اند واجد اثر می باشد. در فرض سؤال چنانچه دادگاه در توجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به خواندگان و وراثت آنها از فروشنده تردید داشته باشد با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هرگونه تحقیقی را که در این خصوص لازم می داند از جمله استعلام از اداره ثبت احوال معمول دارد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.