نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

15 شهریور 1400 0 221
نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار که از شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق کیفری، ماده 53 قانون حمایت خانواده، ارتباط نفقه و تمکین، عدم سوء نیت زوج در ترک انفاق، قرار منع تعقیب ترک انفاق

بیشتر بخوانید: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

چکیده قرار منع تعقیب ترک انفاق

وفق ماده 53 از قانون حمایت خانواده، نفقه کیفری در صورتی قابل تحقق است که اولاً زوجه از زوج تمکین نماید، با عدم تمکین زوجه از زوج نفقه تعلق نمی گیرد و ثانیاً زوج تا حد ممکن و در حد توان نفقه زوجه را پرداخت نموده و این اقدام خود عدم سوء نیت مشتکی عنه را نشان می دهد.

مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!

قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

شاکی: خانم ...

مشتکی عنه: آقای ...

اتهام : ترک انفاق

به تاریخ 1400/04/27 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه ... تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

«قرار منع تعقیب»

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه

احتراما؛ در خصوص شکایت خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... علیه آقای ... فرزند ... دایر بر ترک انفاق همسر با عنایت به محتویات پرونده، انجام تحقیقات معموله و مداقه در مفاد اظهارات طرفین پرونده خلاصه بدین شرح که وکیل شاکی اظهار نمود که مشتکی عنه همسر شرعی و قانونی موکل می باشد که از سال 1399/04/15 تا حال حاضر نفقه موکل را نداده و دادنامه ضرب و جرح و تمکین دارد و در مقابل مشکی عنه اظهار نمود که شاکی وفق حکم دادگاه خانواده محکوم به تمکین شده و قبل از آن حدود پنج فقره فیش واریز علی الحساب به نفقه را پرداخت نموده ام و در حال حاضر نیز بیکار هستم و در کنار آن پسرم در نزد من زندگی می کند و برابر رای هیئت حل اختلاف کلیه نفقه ایشان تسویه شده است و حتی به نامبرده نیز پیام داده ام و گفته که حاضر به تمکین نیست حالیه با عنایت به مراتب فوق و دفاعیات موجه مشتکی عنه و با توجه به اینکه وفق ماده 53 از قانون حمایت خانواده، نفقه کیفری در صورتی قابل تحقق است که اولاً زوجه از زوج تمکین نماید، که با مداقه در رای دادگاه خانواده و حکم دادگاه تجدیدنظر شعبه 21، زوجه موظف به تمکین از زوج است که شاکی با ارسال پیامک به مشتکی عنه حاضر به برگشتن به زندگی مشترک نیست و با عدم تمکین زوجه از زوج نفقه تعلق نمی گیرد و ثانیاً زوج تا حد ممکن و در حد توان نفقه زوجه را پرداخت نموده و این اقدام خود عدم سوء نیت مشتکی عنه را نشان می دهد و صرف نظر از اینکه شاکیه می تواند از طریق مراجع حقوقی در خصوص تکمیل نفقه با کارشناسی اقدام کند، لذا نظر به عدم تحقق ارکان بزه فوق و عدم اقناع وجدانی و توجهاً به حاکمیت اصل برائت و با استناد به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می دارد قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم محترم کیفری صالح می باشد.

شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه - حامد دلداری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.