بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازش نامه، رای ابطال سازش نامه، رای ابطال گزارش اصلاحی

 

چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی

ابطال گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است و صرفاً در صورت محقق نگردیدن سازش، تعهدات و الزامات گذشته کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

 

رای بدوی

در این پرونده خواهان خانم …. فرزند … به ‌طرفیت خوانده آقای … فرزند … به‌ خواسته ابطال گزارش اصلاحی، به‌ لحاظ عدم اجرای شروط آن، اقامه دعوی نموده است. نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، از جمله رونوشت سند نکاحیه ۸۷۰۴ و احراز وجود رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین و استماع اظهارات خواهان و مدافعات خوانده و ملاحظه لوایح تقدیمی زوجین، از جمله رونوشت دادنامه شماره ۱۷۱۶ صادره از شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر گزارش اصلاحی بدین شرایط که ۱- بابت محکوم به (۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی) خواهان گزارش اصلاحی (محکوم علیه)، ماهانه یک ربع سکه تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل در حق خوانده (محکوم له) کارسازی و تحویل نمایند. ۲- متداعیین کلیه دعاوی حقوقی، خانوادگی، کیفری (ارشاد) رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته و آنان را مختومه نمایند. ۳ـ متداعیین (زوجین) سعی و تلاش خود را در جهت ادامه زندگی زناشوئی به کار ببرند و با توجه به اذعان و اقرار خوانده، مبنی بر اینکه دو قسط (دو عدد ربع سکه بهار آزادی) به تأخیر افتاده و اینکه خوانده سعی و تلاش خود را در جهت بازگشت زوجه به زندگی مشترک فراهم ننموده، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و با استناد مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادره در دادنامه شماره ۱۷۱۶ در پرونده کلاسه ۹۱۱۳۷۹ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای … از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۲۰۰۰۲۵۶ مورخه ۲۲/۳/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم … به‌ طرفیت تجدیدنظر خواه به‌ خواسته ابطال گزارش اصلاحی منجر به صدور دادنامه شماره ۹۱۰۱۷۱۶ مورخه ۹/۱۱/۱۳۹۱ و حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر گردیده، وارد است. چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی در استناد به مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارتباط موضوعی با مبنای استدلال دادگاه محترم ندارد. بلکه در بخش از ماده ۱۸۴، قانونگذار گزارش اصلاحی را مقرر داشته که بین وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر دانسته و عدول و صرف‌نظر کردن از نحوه اجرای مفاد گزارش اصلاحی، محتاج به استناد قانونی است که قانونگذار در آیین دادرسی جهت ابطال گزارش اصلاحی تدارکی ندیده، مگر ماده ۱۸۵ از همان قانون که در صورت محقق نگردیدن سازش، تعهدات و الزامات گذشته کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. لذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، مستنداً به ماده ۲ از همان قانون، دعوی اقامه شده به کیفیت مذکور را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با رای ابطال گزارش اصلاحی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۵۷۸/۹۶/۷ شماره پرونده: ۸۳۳-۲۶-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

چنانچه گزارش اصلاحی در خواسته اعسار از پرداخت محکوم به در خصوص انتقال دو دانگ از شش دانگ یک ملک درباره خواسته اعسار از پرداخت محکوم به پس خواهان و خوانده صادر شود و سپس به طرفیت مدیون خواهان اعسار صاحب ملک ملک در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شود و آشکار شود ملک قبلا در رهن بانک هم قرار دارد و با توجه به این مراتب امکان اجرای گزارش نباشد نظر به رهن بودن ملک و توقیف در اجرای تامین خواسته آیا حسب درخواست محکوم له امکان جلب و حبس برای مدیون وجود دارد یا خیر؟

در فرض سوال که گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال دو دانگ از شش دانگ یک ملک صادر شده و حین اجرا معلوم شده است که ملک در رهن بانک است و امکان انتقال سند وجود ندارد، به نظر می رسد گزارش اصلاحی مادام که با طرح دعوا ابطال نشده است، به قوت خود باقی است و ذی نفع برای رفع مانع انتقال ملک می تواند دعوای الزام به فک رهن را مطرح نماید.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۸۵ شماره پرونده: ح ۵۸۴۱-۷۲۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام و مواد ۸ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که منتهی به صدور اجراییه دادگاه شده است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

۱- با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می گردد. ۲- با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۸۴ قانون قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذارده می‌شود، با لحاظ مواد ۸ و ۳۱۶ قانون فوق جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن