بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعاده دادرسی، ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، رای رد دادخواست اعاده دادرسی

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

چکیده رای رد دادخواست اعاده دادرسی

شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بودن هر دو رای صادره است.

بیشتر بخوانید: آیا امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور وجود دارد؟

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای … فرزند … بطرفیت آقایان … به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه شماره … مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در پرونده … این دادگاه به جهت تضاد بین رای این دادگاه با رای دیگر همین دادگاه به شماره دادنامه … مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ در پرونده …، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدارک تقدیمی توسط خواهان نظر به اینکه دادنامه سابق این دادگاه قرار رد دعوی خواهان بدوی بوده و دادنامه اخیر همین دادگاه حکم بر بی حقی خواهان بدوی می باشد و مطابق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: (حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.)

با توجه به تعریف حکم و قرار در ماده ۲۹۹ قانون مذکور مبنی بر اینکه:

(چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.)

بنابراین شرط اول پذیرش تقاضای اعاده دادرسی به جهت تضاد در حکم (به علت اینکه دادنامه سابق قرار و دادنامه اخیر این دادگاه حکم می باشد.) محقق نشده است و خواسته متقاضی با شق مندرج در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تطبیق نمی نماید. لذا خواسته مطروحه به نظر دادگاه غیر وارد و غیر ثابت تشخیص داده می شود و دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن