نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 168
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، سرقفلی، تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه، رای اسقاط حق کسب و پیشه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اسقاط حق کسب و پیشه اگر حق کسب و پیشه...
نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 154
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع چکیده رای مستحق للغیر درآمدن...
نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 204
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، قرار سقوط دعوا اسناد تجاری، پرداخت وجه سفته، قرار سقوط دعوا، پرداخت وجه، وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن، رای دلیل پرداخت وجه سفته بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه وجه سفته چکیده رای دلیل پرداخت وجه سفته وجود سفته در دست بدهکار...
نمونه رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 152
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تخلیه مورد اجاره جهت دریافت ودیعه اجاره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ودیعه اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه اجاره مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک چکیده رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه...
نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 350
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: امارات صوری بودن معامله، معامله به قصد فرار از دین، معامله باطل، رای معامله صوری مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟ چکیده رای معامله صوری نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک...
نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 143
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوای خلع ید، تصرفات طولانی در دعوای خلع ید، دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی، رای خلع ید با وجود تصرف طولانی   چکیده رای خلع ید با وجود تصرف طولانی در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب...
نمونه رای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 258
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات مالکیت، دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، الزام به تنظیم سند رسمی   چکیده رای خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد...