نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 226
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارش مبیع معیوب، خیار عیب، فوری بودن خیار عیب، دیدگاه فقه در خصوص خیار عیب، تاخیر در اعمال خیار عیب، رای در خصوص خیار عیب، رای مطالبه ارش   چکیده رای مطالبه ارش و تاخیر در اعمال خیار عیب تاخیر در اعمال خیار...
نمونه رای اقاله معامله فضولی و استرداد لاشه چک نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 100
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقاله معامله فضولی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد لاشه چک، معامله فضولی، نحوه اقاله معامله فضولی، نحوه فسخ معامله فضولی، آثار اقاله معامله، رای معامله فضولی، رای اقاله معامله فضولی مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی چکیده رای اقاله معامله فضولی با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و...
نمونه رای بررسی اجرای رای داور نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 136
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بررسی اجرای رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کامیاران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای رای داور، اوصاف رای داور، داور مرضی الطرفین، رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین دعوا، بی طرفی داور، دادرسی آئینی، بررسی قابلیت اجرای رای داور قرارداد، رای بررسی اجرای رای داور بیشتر بخوانید: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟ چکیده رای...
نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 101
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انفساخ در مبایعه نامه، تایید انفساخ قرارداد، منفسخ شدن قرارداد، شرط انحلال قرارداد، رای تایید انفساخ قرارداد بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی چکیده رای تایید انفساخ قرارداد در صورت وجود شرط انفساخ در مبایعه نامه، با صدور گواهینامه عدم...
نمونه رای اثبات اقاله بیع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 234
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات اقاله بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد:  اقاله بیع، اماره اقاله بیع، شرایط احراز اقاله معامله، ماده 284 قانون مدنی، اثبات اقاله بیع، رای اثبات اقاله بیع مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟ چکیده رای اثبات اقاله عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره...
نمونه رای جبران خسارت معنوی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 175
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جبران خسارت معنوی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای مستند و زیبا که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت مادی، جبران ضرر معنوی، مطالبه خسارت معنوی، رای جبران خسارت معنوی   چکیده رای جبران خسارت معنوی جبران خسارت معنوی به کیفیت صدور حکم محکومیت مقصر به پرداخت رقم یا محکومیت مالی دیگری اگر چه نمی تواند مجموع آلام و خسارات را جبران نماید لکن...
نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 239
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، شرط گزاف وجه التزام، رای وجه التزام گزاف قراردادی بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای وجه التزام...
نمونه رای اثبات وقوع بیع نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 656
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دادگاه حقوقی قدس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع بیع، دعوای تقابل، الزام به تسلیم مبیع، رای اثبات وقوع بیع   چکیده رای اثبات وقوع بیع خواسته اثبات وقوع بیع نظر به اینکه این امر نوعی تحصیل دلیل است و با وظیفه ذاتی دادگستری که همانا فصل خصومت می باشد مغایرت دارد و اشخاص می توانند با ارائه...
نمونه رای بطلان سند عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 555
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تفاوت ابطال سند با بطلان معامله، بطلان سند عادی، رای بطلان سند عادی   چکیده رای بطلان سند عادی تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران رای بدوی خلاصه...
نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 118
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا   چکیده رای خواهان در طرح دعوا چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی...
نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 285
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطلب مرتبط: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه...
نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 228
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحویل مال مشاع، تقسیم نامه عادی، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه، رای تحویل مال مشاع   چکیده رای تحویل مال مشاع چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم ‌نامه نسبت به مال مشاع تنظیم ‌شده باشد دعوای تحویل...
نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 554
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی، ابطال وکالتنامه، اعلام بطلان وکالت، بطلان وکالت نامه، رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی   چکیده رای دعوای ابطال وکالت نامه ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام...
نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 265
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول چکیده رای اعتراض ثالث...
نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 225
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط داوری در قراردادها، مصداق داوری در قرارداد، صلح و سازش خارج از دادگاه، اختلاف در قراردادها، رای داوری، رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه، رای توافق بر صلح و سازش مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟...