نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 106
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آرایش دفاعی خوانده در اولین جلسه رسیدگی، شیوه تصمیم دادگاه پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد، بررسی امکان یا عدم امکان تغییر آرایش دفاعی از سوی خوانده و آیین حاکم بر آن، مرور زمان اسناد تجارتی، رای پیرامون اختیار مدیون در...
نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 142
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ملاک تقویم خسارت و ضابطه «قیمت روز اجرای حکم»، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای...
نمونه رای مصداقی از شرط باطل نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 129
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از شرط باطل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتفاء دعوا، شرط غیرمقدور در قرارداد، رای مصداقی از شرط باطل مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده رای مصداقی از شرط باطل 1. در صورت وجود شرط غیرمقدور در قرارداد، دادگاه مستند به بند 1 ماده 232 قانون مدنی آن را فاقد اعتبار می داند. 2. در...
نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 81
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت قرارداد پیمانکاری، دعوای انفساخ قرارداد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی دعوای انفساخ قرارداد ناظر به قراردادهایی می تواند باشد که در عالم اعتبار دارای حیات حقوقی باشند...
نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 260
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه وکیل و موکل، ماده 667 قانون مدنی، رای لزوم رعایت مصلحت موکل مطلب مرتبط: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چکیده رای لزوم رعایت مصلحت موکل رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد است و وکیل باید تمام تلاش خود...
نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 124
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تاخیر در تخلیه عین مستاجره، ماده 230 قانون مدنی، رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری چکیده رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد...
نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 95
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه پیش از انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد وجه، لزوم تعیین تکلیف واقعه حقوقی، بطلان واقعه حقوقی، رای عدم پذیرش استرداد وجه مطلب مرتبط: چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟ چکیده رای عدم پذیرش استرداد وجه در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه...
نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 90
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل استصحاب، تایید انفساخ معامله، التزام عملی به بقای عقد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد 1. ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان...
نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 514
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی، ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟ چکیده رای رفع ممانعت از حق استفاده...
نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 139
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تدلیس، مصادیق عملیات فریبکارانه، تدلیس در معاملات، رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده در حالیکه واجد آن وصف نبوده و...
نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 49
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارث در حادثه رانندگی، ماده 873 قانون مدنی، رای مصداقی از هدم در رویه قضایی مطلب مرتبط: میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان چکیده رای مصداقی از هدم در رویه قضایی علی الاصول رابطه ارث بری بین دو شخص مقید...
نمونه قرار عدم اهلیت خوانده نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 163
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار عدم اهلیت خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اعدادی، ماده 56 قانون امور حسبی، قرار عدم اهلیت خوانده مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده چکیده قرار عدم اهلیت خوانده در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون...
نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 295
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده و عدم تاثیر آن در حقوق پیش خریدار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد پیش فروش، عدم اتمام پروژه ساختمانی توسط سازنده، الزام به انجام تعهد مبنی بر تکمیل بنا، شرط فعل، ماده 237 قانون مدنی، رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مطلب مرتبط: چگونگی الزام...
نمونه رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 782
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات حیله و تقلب، اعاده دادرسی، فعل مادی متقلبانه، ترک فعل عامدانه، رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم وقتی سخن از حیله و تقلب می گردد...
نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 116
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه به جهت تعدی و تفریط، ماده 951 قانونی مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر   چکیده رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر چنانچه در صورت تعطیل بودن مورد اجاره و...