دادخواست

اوراق قضایی
1 روز قبل 0 15
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک 273 وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم به الزام...
اوراق قضایی
3 روز قبل 0 46
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- اعلام بطلان معامله اعلام (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان معامله نسبت به پارکینگ موضوع مبایعه...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 1619
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر خواهان: مشخصات مستاجر خوانده: مشخصات موجر وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: درخواست تامین دلیل تخلیه عین مستاجره به علت انقضای مدت اجاره (احراز تخلیه بودن عین مستاجره) و تحویل کلید ملک دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق اجاره نامه شماره ... مورخ ... معاینه محل...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 691
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: 1- الزام به تنظیم سند رسمی (تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ... دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... فعلاً مقوم به 201/000/000 ریال) ارزش منطقه ای...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 130
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده و نقل و انتقال اجرایی در اجرای احکام به جهت حیله و تقلب در جریان ارزیابی مال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده و نقل و انتقال اجرایی در اجرای احکام به جهت حیله و تقلب در جریان ارزیابی مال خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ......
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 5086
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 2272
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 1 8492
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه افراز و تفکیک ملک چگونه است؟ نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع دلایل و منضمات: تصویر مصدق سند مالکیت گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 206
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 2 10327
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 3640
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواندگان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: درخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات...
اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 3149
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: شرکت: ... به شناسه ملی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: ابطال اجرائیه چک به جهت ... (ابطال اجرائیه چک به شماره ۱۴۰۱۴۱۵۵۹۴۳۰۰۰۴۴۳ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ۶۶۲...
اوراق قضایی
5 ماه قبل 0 1510
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک دادخواست الزام بانک به فک رهن خواهان: خانم/ آقای: .../کد ملی: .../ به نشانی: ... (مشخصات مالک) خوانده: مشخصات بانک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی ... بخش ... شهرستان ......
اوراق قضایی
5 ماه قبل 2 11736
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواندگان: ١) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... ٢) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواسته: اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره ... در شعبه ... اجرای احکام ... به شماره بایگانی ... که منجر به توقیف...
اوراق قضایی
5 ماه قبل 0 403
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- شرکت: ... به شناسه ملی: ... 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (۱. الزام خواندگان به خروج سهمیه مهندسی موکل...
تماس با وکیل