دادخواست

نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه اوراق قضایی
6 روز قبل 0 102
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه خواهان: شخص ذینفع مدارک: ۱. اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (ذینفع) از قبیل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه ۲. استشهادیه محضری ۳. اصل دادنامه یا مدرک ذینفع بودن ۴. استعلام هویت وراث از ثبت احوال خواسته: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت...
نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1291
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی خواهان: مشخصات کامل خریدار قید گردد خوانده: مشخصات کامل فروشنده قید گردد وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی میان خواندگان و هم چنین ابطال سند رسمی شماره ......
نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1486
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد (تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج بدلیل عدم تمکین زوجه) دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق سند ازدواج شماره ... مورخ ... دفتر رسمی ازدواج شماره...
دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1455
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ...
دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج اوراق قضایی
3 سال قبل 0 222
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه سند...
نمونه دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن در ایران اوراق قضایی
3 سال قبل 0 463
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن در ایران برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن و اجرای آن در یکی از دفاتر طلاق در ایران خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور...
دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر اوراق قضایی
3 سال قبل 0 123
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: دعوای متقابل در پرونده کلاسه ... به شماره...
دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 883
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواندگان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات قانونی (اعم...
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 99
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست:...
نمونه دادخواست جلب ثالث اوراق قضایی
3 سال قبل 0 461
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست جلب ثالث خواهان: مشخصات خواهان خواندگان: مشخصات خواندگان تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ... دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده کلاسه یاد شده فتوکپی مصدق قرارداد استعلام ثبتی بیشتر بخوانید: هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید ریاست محترم دادگاه ... با سلام و عرض ادب احتراما باستحضار می رساند در پرونده کلاسه فوق اینجانب خواهان علیه خوانده دوم آقا/ خانم...
نمونه دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 376
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی خواهان: مشخصات طلبکار خوانده: مشخصات بدهکار تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق رسید عادی مورخ ... مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما...
نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن اوراق قضایی
3 سال قبل 0 263
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک دادخواست الزام بانک به فک رهن خواهان: خانم/ آقای: .../کد ملی: .../ به نشانی: ... (مشخصات مالک) خوانده: مشخصات بانک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی ... بخش ... شهرستان ......
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 359
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی خواهان: مشخصات مستاجر جدید خوانده: مشخصات مستاجر قدیم وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی اظهارنامه مورخ ... مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه...
نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده اوراق قضایی
3 سال قبل 0 139
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ ... به مبلغ ... ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه فتوکپی مصدق عدم حضور خوانده فتوکپی...
نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی اوراق قضایی
3 سال قبل 0 220
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی دلایل: فتوکپی مصدق وصیت نامه فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت شهادت شهود ارجاع امر به کارشناس مطلب مرتبط: نحوه ابطال وصیت نامه در دادگاه ریاست محترم دادگاه سلام علیکم با احترام...